BIO Ordningen

Bedriftsintern opplæring – tilskudd til bedrifter


Har din bedrift behov for omstilling og kompetanseheving?
For å hjelpe bedrifter i en krevende situasjon som følge av koronautbruddet utlyser Vestland, Rogaland og Agder fylkeskommuner en ekstraordinær tilskuddsordning med formålet å styrke kompetanseutvikling i arbeidslivet. Den økonomiske rammen er ca. 25 millioner kroner i 2020. Les mer om ordningen fra Vestland fylke, Rogaland fylke og Agder fylke.

Kontaktperson:
avdelingsleder Kurs & kompetanse:
Inger Johanne Bligaard
e-post: inger.johanne.bligaard@aof-va.no
tlf.: 970 97 556

Kompetansestigen – dette kan vi tilby
Siste nytt om ordningen:
Denne ekstraordinære tilskuddsordningen skal hjelpe bedrifter som er rammet av koronasituasjonen eller oljeprisfallet ved å styrke bedriftenes omstillings- og konkurranseevne samt sikre kompetansen og jobb-sikkerheten til de ansatte. Opplæringstiltakene kan også gå til kompetansehevning for å tilpasse seg en ny markedssituasjon. Dette skal komme både arbeidstakere og bedriftene til gode både på kort og på lengre sikt. Midlene skal brukes til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser og permitteringer.
Permitterte kan også få mulighet til å bygge kompetanse gjennom bedriften.
Flere bedrifter / virksomheter kan samarbeide om opplæringstiltak.

Formålet med ordningen er å bidra til:

 • styrke bedriftenes omstillings- og konkurranseevne
 • ha ansatte med rett kompetanse som kan bidra aktivt i forhold til omstilling- og endring
 • øke bedriftens etterspørsel etter kompetanse- og utdanningstiltak
 • stimulere bedrifter og deres ansatte (herunder også lærlinger) til å bruke digitale kanaler i jobb og opplæring
 • knytte utdanningsaktører og arbeidsliv tettere sammen
 • stimulere til utvikling av nye digitale tilbud

Bedriftene kan søke om ulike etter- og videreutdanningstiltak rettet mot for eksempel (Dette utelukker ikke andre områder):

 • Gi arbeidstakere norskopplæring, gjerne spisset mot eget yrkesområde
 • Skreddersøm av opplæringstiltak som kan bidra til økt endrings- og omstillingskompetanse
 • Styrke ferdigheter i å jobbe og lære digitalt
 • Bruk av digitale løsninger for opplæring av lærlinger
 • Økning av innovasjonsgrad og innovasjonsevne
 • Endring til nye produkter, tjenester eller markeder
 • Øke bedriftenes evne til å etterspørre nye kompetansetilbud

Kriterier
Det er noen vilkår du må oppfylle for å komme i posisjon for å søke;

 • Bedriften kan få tilskudd til faktiske lønnskostnader knyttet til opplæringen det søkes om. Timesatsene for lønnskostnadene beregnes med 1,2 promille av brutto årslønn, begrenset oppad til kr. 700,- pr. time.
 • Bedriften kan også få tilskudd til andre utgifter enn lønn som er direkte knyttet til opplæringen det søkes om. Andre utgifter kan ikke utgjøre mer enn 1/3 av den totale prosjektkostnaden.
 • Støtteordningen kan benyttes av bedrifter der de ansatte enten er i jobb eller er permitterte. NAVs regler for dagpenger setter i dag begrensninger for retten til dagpenger under opplæring. Intensjonen er at helt permitterte kan benytte ordningen innenfor gjeldende regelverk, og helt og fullt når regelverk justeres.
 • Det kan gis inntil kr. 300 000 i tilskudd pr bedrift. NB! Dette er også til vurdering da Stortinget kan bidra mer til ordningen.
 • Støtten kan ikke utgjøre mer enn 70/80 % av totalkostnaden.
 • Bedriften må stille med minimum 30/20% i egeninnsats, som kan bestå av egen tid, utstyr og/eller kontantbidrag (egen tid beregnes med timesats som under punkt a).
 • Bedriftsintern opplæring skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening.
 • Opplæringstiden for hver deltaker kan vare inntil 26 uker. Tiltaksperioden kan gå utover 26 uker hvis opplæringen er organisert slik at opplæringsperioden rullerer blant de ansatte.

Ta kontakt med AOF Vestlandet- Agder for hjelp og bistand til å å utvikle kurs og underlag for søknaden. Det er din bedrift som må søke, men vi hos AOF Vestlandet – Agder hjelper deg gjerne!