Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

Elkrafttransport

Fagskolenmodulen innen elkrafttransport er skreddersydd for å imøtekomme etterspørselen fra den norske energisektoren, som har et økende behov for kompetanse innen transport av elektrisk kraft over lange avstander. 

Tilbake til Økonomi og administrasjon

Informasjon

Elkrafttransport er skreddersydd for å imøtekomme etterspørselen fra den norske energisektoren, som har et økende behov for kompetanse innen transport av elektrisk kraft over lange avstander. 

Fagskolemodulen skal gi en generell innføring i bygging av overføringslinjer/kabler på nasjonalt nivå, typisk 420kV og regionalt nivå, typisk 132kV, 110kv og 66kV. Dette studiet vil gi innsikt i generelle beregninger av spenningsfall og effekttap, samt kunnskap om komponentene og virkemåter i høyspenningsnettet. 

Organisering av opplæring

– Modulen kan gjennomføres som stedsbasert, nettbasert med samlinger eller nettbasert deltidsutdanning. Velg ønsket lokasjon for modulen for å se hvordan den er planlagt gjennomført i ditt område.

– Fullført modul gir 10 studiepoeng

Modulen passer for

Fagskolemodulen passer for deg som ønsker å styrke din kompetanse og arbeide med transport av elektrisk kraft, enten du allerede jobber innen feltet eller ønsker en karriere i denne retningen.

Eksamen

Modulen avsluttes med en eksamen. Eksamensformen framgår i den enkelte studieplanen.

Modulen kan også tas som kurs, da utgår eksamen og en vil ikke motta studiepoeng for fullført modul. Etter fullføring vil en da motta kursbevis.

Opptakskrav

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. For opptak til fagskolemodulen Elkrafttransport kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som Elektriker, Elektroreparatør, Energimontør, Energioperatør, Maritim elektriker eller Tavlemontør. Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes all form for formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjon kan være karakterutskrift, kompetansebevis, kursbevis og/eller arbeidsattester. Arbeidserfaring kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning eller kurs.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til:

-dokumentasjon på bestått teori til fagprøven som elektriker, elektroreparatør, energimontør, energioperatør, maritim elektriker eller tavlemontør. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

eller 

-dokumentasjon på relevant arbeidserfaring eller kompetanse likeverdig innen Vg3 elektriker-, elektroreparatør-, energimontør-, energioperatør-, maritim elektriker- eller tavlemontørfaget. For å dokumentere likeverdig kompetanse må søker gjennomføre og bestå en elektronisk fagtest som bygger på den Vg3-læreplanen som danner grunnlag for søkers arbeidserfaring

eller 

-dokumentasjon fra høyere utdanning som vurderes som relevant for utdanningen. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

Med relevant arbeidserfaring menes arbeidsoppgaver innen alle yrkesområder som er relevant for utdanningen fra både offentlig og privat sektor. Gjennomført og bestått fagskoleutdanning kvalifiserer ikke til fag- eller svennebrev.

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere med videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere norskferdigheter på minimum B1-nivå i alle delferdigheter.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Faginnhold

1a. Transportbehov 

1b. Energiproduksjon 

1c. Kabler 

1d. Utstyr og komponenter 

1e. Energitap i overføring 

1f. Miljø og bærekraft 

1g. Vern og sikkerhet 

* Med forbehold om mindre justeringer av faginnhold ved akkreditering

Utdanningstilbud

Ser du ikke utdanningen du ønsker å søke på?

Da er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå.
Registrer deg på interesselisten og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.