Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger
Økonomi og administrasjon

Bærekraftig transport- og logistikkledelse

undefined

Informasjon

En fagskoleutdanning er allsidig og bred, noe som gir deg mange muligheter uansett hvilken bransje du jobber i eller ønsker å jobbe i. Du får flere bein å stå på, og en unik mulighet til å delta i erfaringsutveksling mellom alle studentene som har erfaring fra ulike bransjer.

Med en fagskoleutdanning i Bærekraftig transport- og logistikkledelse får du kompetansen du trenger for å kunne lede og optimalisere transport- og logistikksystemer på en miljøvennlig og kostnadseffektiv måte. Utdanningen belyser blant annet temaer som grunnleggende verdikjedeforståelse, spedisjon, fortolling og lagerdrift. Etikk og det grønne skiftet er et gjennomgående tema gjennom hele utdanningen og med et stadig økende fokus på dette i bransjen vil du med en fagskoleutdanning få etterspurt kompetanse og karrieremuligheter i en stadig mer bevisst bransje.

Dette er en gratis fagskoleutdanning som kan gjennomføres over to år mens man er i jobb.

Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:
Rogaland, Vestland og Agder

Til orientering gjør vi oppmerksom på at der er en nivåforskjell mellom fagskoleutdanning og utdanning på høgskole/universitet. I Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) er fagskoleutdanninger plassert på nivå 5.1 og 5.2, mens utdanninger på høgskole/universitet er plassert fra nivå 6 (bachelor) og oppover. Det betyr at en fagskoleutdanning ikke kan brukes til å bygge på en utdanning på nivå 6 eller høyere.

Utdanningen passer for

Utdanningen passer for yrkessjåfører, kran- og løfteoperatører, logistikkoperatører, terminalarbeidere og operatører innen Materialadministrasjonsfaget eller Gjenvinningsfaget.

Eksamen

Hvert emne avsluttes med en eksamen. Eksamensformen framgår i den enkelte studieplanen.

Opptakskrav og faginnhold

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

For opptak til utdanningen Bærekraftig transport- og logistikkledelse kreves fullført
videregående opplæring med fagbrev innen yrkessjåførfaget, kran- og
løfteoperasjonsfaget, logistikkoperatørfaget, operatør materialadministrasjonsfaget,
gjenvinningsfaget eller terminalarbeiderfaget. Av dokumentasjon kreves både
fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studentene å søke om godskriving
for ett eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUTgodkjente emner fra tidligere.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående
opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av
tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes all form for formell og ikke
formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og
fritid.

Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjon
kan være karakterutskrift, kompetansebevis, kursbevis og/eller arbeidsattester.
Arbeidserfaring kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig
sektor, utdanning eller kurs.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til:
– dokumentasjon på bestått teori til fagprøven innen yrkesfag som bygger på
utdanningsprogrammene Mekaniske fag (Reform 94), Service og samferdsel
(Kunnskapsløftet) eller Teknologi- og industrifaget (Fagfornyelsen). Det stilles
ikke krav om noen bestemt yrkesfag, så lenge et av programområdene er dekket.
I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

eller

– dokumentasjon på relevant arbeidserfaring eller kompetanse likeverdig Vg3 innen
yrkesfaglige utdanningsprogram som er relevante for yrkene i Reform 94,
Kunnskapsløftet eller Fagfornyelsen. For å dokumentere likeverdig kompetanse kan søker bli bedt om å gjennomføre og bestå en elektronisk fagtest som bygger på den Vg3- læreplanen som danner grunnlag for søkers arbeidserfaring

eller

– dokumentasjon fra høyere utdanning som vurderes som relevant for
utdanningen. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant
arbeidserfaring

Med relevant arbeidserfaring menes arbeidsoppgaver innen alle yrkesområder som
er relevant for utdanningen fra både offentlig og privat sektor.

Gjennomført og bestått fagskoleutdanning kvalifiserer ikke til fag- eller svennebrev.

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere med videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere norskferdigheter på minimum B1-nivå i alle delferdigheter.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

1a. Studieteknikk og metode
1b. Bærekraftig lederskap og kommunikasjon
1c. Det grønne skiftet

2a. Grunnleggende verdikjedeforståelse
2b. Transporttjenester (gods- og persontransport)
2c. Digitalisering og sikkerhet

3a. Lagertyper
3b. Material- og lagerstyring
3c. Lagerteknologi

4a. Regelverk
4b. Nasjonal- og internasjonal samhandel

Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra egen praksis.

Utdanningdetaljer

Sted:
Stavanger
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist:
10.09.2024
Startdato:
10.09.2024
Status:
Åpent for påmelding

Kontaktperson

Studieomfang: Deltid
Varighet: 4 semestre
Undervisning: Stedsbasert

Dager: Mandag (ukentlig) og onsdag (1-2 per måned)
Klokkeslett: 17.00 - 21.00

Studentavgift: Kr 1.000 (engangsbeløp)

Utdanningen er godkjent i Lånekassen.

Oppstart er med forbehold om at utdanningen får offentlig finansiering og at vi får tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere.