Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger
Effektiviserings- og forbedringsledelse

Effektiviserings- og forbedringsledelse

undefined

Informasjon

En fagskoleutdanning er allsidig og bred, noe som gir deg mange muligheter uansett hvilken bransje du jobber i eller ønsker å jobbe i. Du får flere bein å stå på, og en unik mulighet til å delta i erfaringsutveksling mellom alle studentene som har erfaring fra ulike bransjer.

Med en fagskoleutdanning i Effektiviserings- og forbedringsledelse får du inngående kjennskap til lederrollen, både innenfor personalledelse og prosjekt- og kvalitetsledelse. En viktig del av en leders ansvar er å sikre at virksomheten har rett kompetanse på rett plass, ha god styring med produksjonen og sikre hele verdikjeden. Kommunikasjon internt ved endringsprosesser, krisekommunikasjon og eksternkommunikasjon mot media er også godt belyst i denne utdanningen.


Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:
Rogaland, Vestland og Agder

Til orientering gjør vi oppmerksom på at der er en nivåforskjell mellom fagskoleutdanning og utdanning på høgskole/universitet. I Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) er fagskoleutdanninger plassert på nivå 5.1 og 5.2, mens utdanninger på høgskole/universitet er plassert fra nivå 6 (bachelor) og oppover. Det betyr at en fagskoleutdanning ikke kan brukes til å bygge på en utdanning på nivå 6 eller høyere.

Utdanningen passer for

Utdanningen passer for fagarbeidere eller andre som allerede deltar i effektiviserings- og forbedringsprosjekter eller fagarbeidere og andre som berøres av slike prosjekter.

Eksamen

Hvert emne avsluttes med en eksamen. Eksamensformen framgår i den enkelte studieplanen.

Opptakskrav og faginnhold

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.
Opptak på bakgrunn av formell kompetanse
For opptak til fagskolen Effektiviserings- og forbedringsledelse kreves enten fullført videregående opplæring med studiekompetanse eller med yrkeskompetanse og fagbrev. Det stilles ikke krav om noen bestemt studieretning for opptak til fagskole Effektiviserings- og forbedringsledelse.
For å kvalifisere til opptak må søker dokumentere:
  • vitnemål/kompetansebevis på generell studiekompetanse eller
  • vitnemål/kompetansebevis fra videregående yrkesfaglig opplæring og fagbrev
Opptak på bakgrunn av realkompetanse Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes all form for formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.
Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjon kan være karakterutskrift, kompetansebevis, kursbevis og/eller arbeidsattester.
Arbeidserfaring kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning eller kurs. Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til:
  • dokumentasjon på bestått teori til fagprøven innen yrkesfaglige utdanningsprogram eller generell studiekompetanse. Det stilles ikke krav om noen bestemt studieretning. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring eller
  • dokumentasjon på relevant arbeidserfaring eller kompetanse likeverdig Vg3 innen yrkesfaglige utdanningsprogram. For å dokumentere likeverdig kompetanse kan søker bli bedt om å gjennomføre og bestå en elektronisk fagtest som bygger på den Vg3- læreplanen som danner grunnlag for søkers arbeidserfaring eller
  • dokumentasjon fra høyere utdanning som vurderes som relevant for utdanningen. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring
Med relevant arbeidserfaring menes arbeidsoppgaver innen alle yrkesområder som er relevant for utdanningen fra både offentlig og privat sektor.
Gjennomført og bestått fagskoleutdanning kvalifiserer ikke til fag- eller svennebrev.
Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse Søkere med videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere norskferdigheter på minimum B1-nivå i alle delferdigheter.
 
Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak
 
Godskriving eller fritak
Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

1a. Studieteknikk
1b. Ledelse
1c. Økonomi

2a. HMS
2b. Kvalitetsledelse
2c. Prosjektledelse

3a. Internkommunikasjon
3b. Media og eksternkommunikasjon
3c. Krisekommunikasjon
3d. Endringsprosesser og kommunikasjon

4a. Lærende organisasjoner
4b. Produksjonsstyring
4c. Verdikjede (Supply Chain Management)

Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra egen praksis.

Utdanningdetaljer

Sted:
Lyngdal
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist:
17.09.2024
Startdato:
17.09.2024
Status:
Åpent for påmelding

Kontaktperson

Studieomfang: Deltid
Varighet: 4 semestre
Undervisning: Stedsbasert

Dager: Tirsdag (ukentlig) og torsdag (1-2 per måned)
Klokkeslett: 17.00 - 21.00

Finansiering: Offentlig (dekker ikke litteratur og studentavgift)
Studentavgift: Kr 1.000 (engangsbeløp)

Utdanningen er godkjent i Lånekassen.

Oppstart er med forbehold om at vi får tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere.