Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger
Økonomi og administrasjon

Elkrafttransport - Overføring av strøm på nasjonalt og regionalt nivå

Fagskolemodul innen Elkrafttransport

Informasjon

Fagskolemodulen skal gi en generell innføring i administrative prosesser tilknyttet bygging av overføringslinjer/kabler på nasjonalt nivå, typisk 420kV og regionalt nivå, typisk 132kV, 110kv og 66kV. Modulen vil gi forståelse for generelle beregninger av spenningsfall og effekttap. Man vil også få kunnskap om administrative prosesser knyttet til konsesjonssøknader, utredninger, miljø og bærekraftperspektivet innen elkrafttransport, samt komponenter og virkemåter i høyspenningsnettet.

Organisering av opplæring

– Modulen kan gjennomføres nettbasert

– Fullført modul gir 10 studiepoeng

Modulen passer for

Modulen passer for fagarbeidere med interesse for og/eller arbeidsoppgaver knyttet til elkrafttransport.

Eksamen

Avsluttende vurdering består av en obligatorisk moduleksamen. Eksamensformen framgår i den enkelte studieplanen.


Opptakskrav og faginnhold

Formelle opptakskrav:

Fagskolemoduler er på samme nivå som høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskolemoduler gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. For opptak til fagskolemodulen Elkrafttransport kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som Elektriker, Elektroreparatør, Energimontør, Energioperatør, Maritim elektriker, Tavlemontør eller generell studiekompetanse. Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse:

Opptaksgrunnlaget er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse.
Med realkompetanse menes all form for formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.
Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjon kan være karakterutskrift, kompetansebevis, kursbevis og/eller arbeidsattester. Arbeidserfaring kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning eller kurs.
Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til:

dokumentasjon på bestått teori til fagprøven som elektriker, elektroreparatør, energimontør, energioperatør, maritim elektriker eller tavlemontør. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

eller

dokumentasjon på relevant arbeidserfaring eller kompetanse likeverdig innen Vg3 elektriker-, elektroreparatør-, energimontør-, energioperatør-, maritim elektriker- eller tavlemontørfaget. For å dokumentere likeverdig kompetanse må søker gjennomføre og bestå en elektronisk fagtest som bygger på den Vg3-læreplanen som danner grunnlag for søkers arbeidserfaring

eller

dokumentasjon fra høyere utdanning som vurderes som relevant for utdanningen. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

Med relevant arbeidserfaring menes arbeidsoppgaver innen alle yrkesområder som er relevant for utdanningen fra både offentlig og privat sektor.

Gjennomført og bestått fagskolemodul kvalifiserer ikke til fag- eller svennebrev.

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere med videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere norskferdigheter på minimum B1-nivå i alle delferdigheter.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.
Innhold:
1a. Transportbehov
1b. Energiproduksjon
1c. Transmisjonsnett, regionalnett og distribusjonsnett
1d. Utstyr og komponenter
1e. Energitap i overføring
1f. Miljø og bærekraft
1g. Vern og sikkerhet

Utdanningdetaljer

Sted:
Nettbasert
Studiepoeng:
10
Søknadsfrist:
09.09.2024
Startdato:
09.09.2024
Status:
Åpent for påmelding

Kontaktperson

Studieomfang: Deltid 

Varighet: 09.09.2024 - 20.11.2024
Studentavgift: Fullfinansiert bransjeprogram.
Undervisningsdager:
Klokkeslett: 17-21

Med forbehold om endringer i oppstartdato og undervisningdag.

Oppstart er med forbehold om at vi får tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere.