Sør-Rogaland

Demensomsorg – Stavanger -Høst 2019

Fagskole for Helsefag

Informasjon
Utdanningen har offentlig finansiering.
Litteratur og praksis dekkes ikke av finansieringen.
Semesteravgiften er kr. 100.- pr. semester. Semesteravgiftene for hele studiet faktureres i sin helhet i første semester.

 

Fagskole Demensomsorg
Ønsker du mer kunnskap om demens?

Fagskole Demensomsorg er en spennende utdanning som gir deg muligheter til å få mer kunnskap om de ulike demensdiagnosene, de nyeste behandlingsmetoder og de mest brukte metodene i miljøterapi. Utdanningen er praktisk og du kan ta i bruk din nye kompetanse umiddelbart. Gjennom diskusjoner og gruppearbeid vil du få anledning til å reflektere over etiske problemstillinger og egen yrkesutøvelse.

 

Studiet passer for
Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører og de med annen grunnutdanning innen helsefagene.

 

Formelle opptakskrav
For opptak til fagskoleutdanningen Demensomsorg kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke.

Studiet er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT godkjente emner fra tidligere.

 

Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Med realkompetanse menes all formell og ikke – formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de er 23 år eller eldre i opptaksåret.

I tillegg må søker ha et av følgende punkter:

  • Bestått teori til fagprøven innen Helsearbeiderfaget eller omsorgsarbeiderfaget og minimum 3360 timer relevant praksis (2 år)
  • Minimum 8400 timer relevant praksis (5 år)
  • Kompetanse tilsvarende Vg3 Helsearbeiderfaget. Kandidaten må bestå faget som bygger på den gjeldende Vg3 læreplanen og ha minimum 5000 timer relevant praksis (3 år)

*Med relevant praksis menes arbeidsoppgaver innen helse- og omsorgssektoren, både offentlig og privat. Eksempel kan være sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, omsorgsboliger, dagsentra, aktivitetssentre etc.
Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon innen helsefagene.

 

Politiattest
Det må fremlegges politiattest for å kunne delta på utdanningen. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

 

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse
Fagskole Demensomsorg retter seg mot ansatte som arbeider med pasienter som har en demensdiagnose. Læringsutbytte for utdanningen er at studentene skal få kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse om de forskjellige demenssykdommene, om kommunikasjon, miljøarbeid og helsefremmede tiltak som har til hensikt å gi pasientene god livskvalitet og god omsorg. Utdanningen er yrkesrettet og praksisnær, og etisk refleksjon vil bli vektlagt gjennom utdanning.

 

Organisering av opplæringen

  • Utdanningen tilbys som deltidstudium over 2 semester (1 år). Det tilsvarer en normert studietid på ½ år.
  • Studiet legges opp med undervisning 1 kveld pr uke fra kl. 17.00 – 21.00 og 1 dag pr.mnd, à 6 timer fra kl. 09.00 – 15.00.
  • Studiet inneholder 2 teoriemner, 1 praksisemne som er 5 uker (på egen eller annen arbeidsplass) og 1 fordypningsemne.
  • Fullført studium gir 30 studiepoeng.

 

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helse- og oppvekstfagene
1a. Arbeidsformer og metoder i studiet

1b. Helse- og oppvekstfagene i samfunnet

1c. Etikk

1d. Kommunikasjon og samhandling

1e. Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk

1f. Sosiologi og psykologi

 

Emne 2: Demensomsorg
2a. Demens

2b. Kartlegging, utredning, diagnostikk og dokumentasjon

2c. Behandling og miljøterapeutiske tiltak

2d. Demens og helse

2e. Pårørende, frivillighet og informasjon

2f. Etikk. Rettigheter, lov- og regelverk

 

Emne 3: Praksis – 5 uker

 

Emne 4: Fordypning
Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema innen demensomsorg. Studenten skal trekke inn stoff fra emnene og knytte dette til praksis