Sør-Rogaland

Kroniske sykdommer – Stavanger – høst 2019

Fagskoleutdanninger Helsefag

Informasjon
Studiet har offentlig finansiering. Litteratur og praksis dekkes ikke av finansieringen.
Semesteravgiften er kr. 100.- pr. semester. Semesteravgiftene for hele studiet faktureres i sin helhet i første semester.

 

Kroniske sykdommer
Kroniske sykdommer hos voksne og eldre er økende, og denne pasientgruppen trenger ofte sammensatte tjenester. Det er derfor nødvendig for arbeidslivet å ha tilgang til dyktige fagpersoner som kan møte denne pasientgruppens utfordringer. Ønsker du å være en av de som bidrar til å heve kompetansen på din arbeidsplass? Utdanningen vil gi deg spisskompetanse slik at du kan møte pasientene på en enda mer profesjonell måte.

 

Studiet passer for
Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere eller andre med grunnutdanning innen helsefag. Har du lang og relevant arbeidserfaring kan du også søke på bakgrunn av realkompetanse.

 

Formelle opptakskrav
For opptak til fagskoleutdanningen Kroniske sykdommer kreves det fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet Helsearbeiderfaget i utdanningsprogram for helse- og oppvekst.

Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke.
Studiet er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT godkjente emner fra tidligere.

 

Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Med realkompetanse menes all formell og ikke – formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de er 23 år eller eldre i opptaksåret.
I tillegg må søker ha ett eller flere av følgende punkter:

 • Bestått teori til fagprøven som helsearbeider eller omsorgsarbeider og minimum 3360 timer relevant praksis (2 år)
 • Minimum 8400 timer relevant praksis (5 år)
 • Kompetanse tilsvarende Vg3 Helsearbeiderfaget. Kandidaten må bestå fagtest som bygger på læreplanen Vg3 Helsearbeiderfaget i utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfag, og ha minimum 5000 timer relevant praksis (3 år)

*Med relevant praksis menes arbeidsoppgaver innen helse- og omsorgssektoren, både offentlig og privat. Eksempel kan være sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, omsorgsboliger, dagsentra, aktivitetssentre etc.

Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon innen helsefagene.

 

Politiattest
På grunn av praksis krever dette studiet gyldig politiattest. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

 

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse
Fagskoleutdanning Kroniske sykdommer hos voksne og eldre med fokus på diabetes, hjertesvikt og KOLS legger vekt på at studenten skal kunne gjøre rede for ulike kroniske sykdommer hos voksne og eldre, symptomer og behandlingsformer. Studentene skal oppnå grunnleggende forståelse for hva det innebærer å få en kronisk sykdom og hvordan diagnosen kan virke inn på pasienten. Videre skal studenten få kunnskap om læring og mestring av kronisk sykdom, og kunne bidra til forebygging av sykdommer, lidelser og skader, forstå sammenhenger mellom helse og livsstil. Gjennom studiet vil studenten får et godt kunnskapsgrunnlag om rehabiliteringsprosesser.

 

Organisering av opplæringen

 • Studiet inneholder 4 teoriemner, 1 fordypningsemne og praksis.
 • Utdanningen tilbys som et deltidsstudium over 4 semester (2 år) og legges opp med 5 samlinger pr måned, hovedsakelig på kveldstid (kl 17.00-21.00), men dagtid vil også forekomme (kl 09.00-15.00).
 • Studenten leverer en skriftlig oppgave pr emne.
 • Det er 10 uker praksis .
 • Fullført studium gir 60 studiepoeng.

 

Emne 1: Felles innholdsdel
Grunnelementer i helse – og sosialfagarbeidet:

 • Innledende tema
 • Etikk
 • Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

 

Emne 2. Samfunnsfaglige emner

 • Stats -og kommunalkunnskap, helse – og sosialpolitikk
 • Sosiologi og psykologi

 

Emne 3. Kroniske sykdommer
1. Kronisk sykdom
2. Diabetes
3. Hjertesvikt
4. KOLS
5. Hjerneslag
6. Revmatiske sykdommer
7. Mage- tarmsykdommer
8. Nyresvikt

 

Emne 4. Helsefremmende arbeid
1. Helse og livsstil
2. Kost og ernæring
3.Tobakk
4. Fysisk aktivitet
5. Empowerment, motivasjon og mestring.

 

Emne 5. Rehabilitering
1. Deltakere i rehabiliteringsprosessen
2. Rehabilitering og habilitering
3. Samfunnets tilbud og ressurser

 

Emne 6. Praksis

 

Emne 7. Fordypning