Vest-Agder

Ernæring i pleie- og omsorgstjenester – Kristiansand Vår 2019

Fagskoleutdanninger Helsefag

Informasjon
Med forbehold om offentlig finansiering har utdanningen oppstart i februar 2019.
Litteratur dekkes ikke.
Semesteravgiften er kr. 100.- pr. semester. Semesteravgiftene for hele studiet faktureres i sin helhet i første semester.

 

Ernæring i pleie- og omsorgstjenester
Kompetanse om kosthold er en forutsetning for at helsepersonell skal kunne motivere og arbeide for å fremme et godt mattilbud i helsetjenesten. Et riktig sammensatt kosthold og regelmessig fysisk aktivitet kan forebygge sykdom. Fagskoleutdanning Ernæring innen pleie- og omsorgstjenester vil gi deg kunnskap og ferdigheter slik at du sammen med brukerne kan legge til rette for gode kostvaner og gode matopplevelser.

 

Studiet passer for
Helsefagarbeidere, aktivitører, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og de med annen grunnutdanning innen helse- og oppvekstfagene.
Har du fagbrev eller svennebrev innen restaurant- og matfag kan du også søke denne utdanningen.

 

Formelle opptakskrav
For opptak til fagskoleutdanningen Ernæring i pleie- og omsorgstjenester kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider eller fag-/ svennebrev innen resturant- og matfag.

Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke.

Studiet er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke godskrivning for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT godkjente emner fra tidligere.

 

Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Med realkompetanse menes all formell og ikke – formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de er 23 år eller eldre i opptaksåret.
I tillegg må søker ha et av følgende punkter:

  • Bestått teori til fagprøven som Helsefagarbeider, kokk eller institusjonskokk og minimum 3360 timer relevant praksis (2 år)
  • Minimum 8400 timer relevant praksis (5 år)
  • Kompetanse tilsvarende Vg3 Helsearbeiderfaget, Vg3 Institusjonskokkfaget eller Vg3 Kokkefaget. Kandidaten må bestå fagtest som bygger på læreplanen VG3 Helsearbeiderfaget i utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag eller VG3 Kokkfaget eller VG3 Institusjonskokkfaget som bygger på læreplanen VG3 Restaurant og matfag og i tillegg ha minimum 5000 timer relevant praksis (3 år)

*Med relevant praksis menes arbeidsoppgaver innen helse- og omsorgssektoren, både offentlig og privat eller innen restaurant – og matsektoren. Eksempel kan være sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, omsorgsboliger, dagsentra, aktivitetssentre, kantine, storkjøkken etc.
Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon innen helsefagene. Utdanningen kvalifiserer ikke til fagbrev.

 

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse
Fagskoleutdanning Ernæring i pleie- og omsorgstjenester retter seg mot ansatte som arbeider innen sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, boliger for mennesker med utviklingshemming, dagsentra, avlastningshjem og andre områder innen helse og omsorg hvor ernæring vektlegges. Utdanningen legger vekt på at studentene skal få økt sin kompetanse i forhold til kommunikasjon og samhandling, sosiologi og psykologi, grunnleggende ernæringslære, kost og ernæring i samfunnsperspektiv, kost i forhold til alder og kulturtilhørighet, kost i forhold til ulike sykdommer og tilstander, helsefremmende og forebyggende arbeid, omsorg, motivasjon og matglede. Videre vil utdanningen ha fokus på mat i praksis ved ulike sykdomstilstander. Evnen til etisk- og yrkesetisk refleksjon vil bli vektlagt. Hospitering og praktisk matlaging inngår i studiet.

 

Organisering av opplæringen

  • Utdanningen tilbys som deltidsstudium over 2 semester (1 år). Det tilsvarer en normert studietid på et halvt år.
  • Studiet legges opp med undervisning 4 kvelder pr måned fra kl. 17.00 – 21.00. I tillegg kommer 5 dager hospitering og 4 kvelder med praktisk matlaging.
  • Fullført studium gir 30 studiepoeng.

Studiet inneholder 2 teoriemner og 1 fordypningsemne. Studenten leverer en skriftlig oppgave pr emne.

 

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
1a. Arbeidsformer og metoder i studiet

1b. Helse- og sosialfagene i samfunnet

1c. Etikk

1d. Kommunikasjon og samhandling

1e. Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk

1f. Sosiologi og psykologi

 

Emne 2: Ernæring i pleie- og omsorg, med hospitering og praktisk matlaging
2a. Grunnleggende ernæringslære

2b. Kost og ernæring i et samfunnsperspektiv

2c. Kost i forhold til alder og kulturtilhørighet

2d. Kost i forhold til ulike sykdommer og tilstander

2e. Trygg mat

2f. Helsefremmende arbeid/forebygging

2g. Omsorg og motivasjon

2h. Hospitering og praktisk matlaging

 

Emne 3: Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema innen ernæring i pleie- og omsorgstjenester