Effektiviserings- og forbedringsledelse

Effektiviserings- og forbedringsledelse – Haugesund – Våren 2020

Nyhet!
Vi kan nå tilby en helt ny fagskoleutdanning som er etterspurt i arbeidslivet!
Utdanningen er godkjent av NOKUT og starter for første gang i februar 2020.

 
Utdanningen har offentlig finansiering.
Utgifter til litteratur må alle studenter dekke selv.

 
Studentavgiften er kr. 400.-. Avgiften dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, administrasjonskostnader og diverse læremateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen.

 
Fagskole Effektiviserings – og forbedringsledelse
Dagens og morgendagens utfordringer i arbeidslivet innebærer behov for nytenkning, kunnskap og kompetanse.
Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse som er i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen effektiviserings- og forbedringsledelse.

Utdanningen vektlegger tema innen ledelse og økonomi, prosjekt- og kvalitetsledelse, kommunikasjon og omdømme i endring, og lærende organisasjoner, produksjonsstyring og verdikjede. Dette er en nødvendig kompetanse i møte med utfordringer i forhold til konkurransekraft i et framtidig arbeidsmarked.

 
Utdanningen passer for
Utdanningen passer for fagarbeidere eller andre som ønsker å tilegne seg formell kompetanse i å lede og ha andre roller i effektiviserings- og forbedringsprosjekter i virksomheter.

 
Opptakskrav
Opptakskravet er fullført videregående opplæring med studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Søkere må dokumentere minimum to års arbeidserfaring (100% stilling). Læretid regnes ikke som arbeidserfaring, men som del av utdanningen.
 

Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de har fylt 23 år. Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon fra søker. Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til et av følgende kriterier:

• bestått teori til fagprøven innen et yrkesfag og minimum 3360 timer relevant praksis (2 år). Det stilles ikke krav om noen bestemt studieretning
• minimum 8400 timer relevant praksis (5 år)
• kompetanse tilsvarende VG3 innen yrkesfaglig utdanningsprogram. Kandidaten må bestå fagtest som bygger på den VG3 læreplanen som danner grunnlag for kandidatens arbeidserfaring og ha
minimum 5000 timer relevant praksis (3 år)

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT godkjente emner fra tidligere.

 
Utdanningstilbudets organisering og arbeidsform
Utdanningen inneholder 4 teoriemner og 1 fordypningsemne. Utdanningen tilbys som et deltidsstudium over 4 semestre (2 år) og legges opp med ca. 5 samlinger pr. måned på kveldstid (kl. 17.00 – 21.00).
Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne.

 
Eksamen og sluttkompetanse
Gjennomføre fordypningsarbeidet med etterfølgende muntlig eksaminering. Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.

Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen «Fagskolegrad».

 

Utdanningen består av følgende emner:
Emne 1: Ledelse og økonomi

1a. Studieteknikk
1b. Ledelse
1c. Økonomi
 

Emne 2: Prosjekt- og kvalitetsledelse
2 a. HMS
2 b. Kvalitetsledelse
2 c. Prosjektledelse
 

Emne 3: Kommunikasjon og omdømme i endring
3 a. Internkommunikasjon
3 b. Media og eksternkommunikasjon
3 c. Krisekommunikasjon
3 d. Endringsprosesser og kommunikasjon
 

Emne 4: Lærende organisasjoner, produksjonsstyring og verdikjede
4 a. Lærende organisasjoner
4 b. Produksjonsstyring
4 c. Verdikjede (Supply Chain Management)
 

Emne 5: Fordypning i Effektiviserings- og forbedringsledelse