Helse

Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser – Haugesund Høst 2020

Informasjon
Denne utdanningen vil gå på dagtid fra 09.00-14.00 en dag i uken.

Utdanningen har offentlig finansiering. Litteratur og praksis dekkes ikke av finansieringen.

 

OMSORG FOR MENNESKER MED NEVROLOGISKE LIDELSER
Ønsker du spisskompetanse innenfor et spennende fagområde? Da vil denne utdanningen være et steg i riktig retning.

Det er viktig at helsearbeideren forstår hvilke utfordringer og omsorgsbehov mennesker med nevrologiske lidelser har. Utdanningen vil gi deg kunnskap om ulike nevrologiske lidelser og de nyeste behandlingsformene. Du vil også få innsikt i tema som framtidens omsorgsutfordringer, mestringsperspektivet, hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring.

 

Målgruppe
Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere eller andre som har en grunnutdanning innen helsefagene.
 

Formelle opptakskrav
For opptak til fagskoleutdanningen Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider, portør, aktivitør, helsesekretær eller ambulansearbeider. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke.

Studiet er delt inn i emner. Det er mulig for studentene å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

 

Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Med realkompetanse menes all formell og ikke – formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de er 23 år eller eldre i opptaksåret.
Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon fra søker.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til et eller flere av følgende kriterier:

  • Bestått teori til fagprøven som helsefagarbeider, omsorgsarbeider, portør, aktivitør, ambulansearbeider eller Vg2 Helseservicefaget, og minimum 3360 timer relevant praksis (2 år)
  • Minimum 8400 timer relevant praksis (5 år)
  • Kompetanse tilsvarende Vg3 Helsearbeiderfaget, Vg3 Portørfaget, Vg3 Aktivitørfaget, Vg3 Helsesekretær og Vg3 Ambulansearbeiderfaget. Kandidaten må bestå fagtest som bygger på en av de gjeldende Vg3 læreplanene og ha minimum 5000 timer relevant praksis (3 år)

*Med relevant praksis menes arbeidsoppgaver innen helse- og omsorgssektoren, både offentlig og privat. Eksempel kan være sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, omsorgsboliger, dagsentra, aktivitetssentre etc.

Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon innen helsefagene. Utdanningen kvalifiserer ikke til fagbrev.

Politiattest

På grunn av praksis krever denne utdanningen gyldig politiattest. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse
Fagskoleutdanning Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser, retter seg mot ansatte som arbeider innenfor sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, for mennesker med en funksjonsnedsettelse o.l. Fagskoleutdanningen legger vekt på at studenten skal ha kunnskap om hjernen og hjernens funksjoner, kunne gjøre rede for ulike nevrologiske sykdommer hos voksne og eldre, symptomer og behandlingsformer. Studentene skal oppnå grunnleggende forståelse for hva det innebærer å få en nevrologisk sykdom, og hvordan diagnosen kan virke inn på pasienten. Videre skal studenten få kunnskap om hvordan pasienten kan mestre sin sykdom og kunne bidra til forebygging av sykdommer, lidelser og skader.

Organisering av opplæringen

  • Utdanningen inneholder 4 teoriemner, 1 fordypningsemne og praksis.
  • Utdanningen tilbys som et deltidsstudium over 4 semester (2 år) og legges opp med ca. 5 samlinger pr måned på dagtid, en fast dag i uken (kl 09.00-14.00).
  • Studenten leverer en skriftlig oppgave pr emne.
  • Det er 10 uker praksis .
  • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen «Fagskolegrad».

 

Emne 1
Grunnelementer i helse- og oppvekstfaget:
1a. Innledende tema
1 b. Etikk
1 c. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

2. Samfunnsfaglige emner:
2 a. Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk
2 b. Sosiologi og psykologi

Emne 2
1. Omsorg
2. Hjernen og hjernens funksjoner
3. Nevrologiske sykdommer og skader
4. Fysiske, psykososiale og kognitive konsekvenser/ følgetilstander
5. Bearbeiding og mestring

Emne 3
1. Hjerneslag
2. Å rammes av hjerneslag ,- fysiske, psykososiale og kognitive konsekvenser/ følgetilstander
3. Å leve livet etter slaget

Emne 4
1. Deltakere i rehabiliteringsprosessen
2. Rehabilitering og habilitering
3. Samfunnets tilbud og ressurser

Emne 5
Utdanningen har 10 ukers praksis.

Emne 6 Fordypning
Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema. Eksamen med individuell muntlig høring med utgangspunkt i fordypningsoppgaven.