Helse

Helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming – Bergen høst 2020

Fagskoleutdanninger Helsefag

Informasjon
Utdanningen har offentlig finansiering.

Litteratur dekkes ikke av finansieringen.
 
Studentavgiften er kr. 200.-. Avgiften dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, administrasjonskostnader og diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattform.

 
Målgruppe

Hjelpepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, aktivitører, eller andre som har en grunnutdanning innen helse- og oppvekstfag
 
Opptakskrav
På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger med oppstart høsten 2020. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder.

For opptak til fagskoleutdanningen Ernæring i ernæring for mennesker med utviklingshemming kreves det fullført og bestått videregående opplæring fra programområdene helsearbeiderfaget i utdanningsprogram for helse og oppvekst. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke.

Det kan søkes opptak til utdanningen på grunnlag av realkompetanse. Med realkompetanse menes all formell og ikke – formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid. Relevant praksis for realkompetansevurdering inkluderer arbeidsoppgaver innen helsesektoren både offentlig og privat. Eksempel kan være sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, omsorgsboliger og dagsenter /aktivitetssenter
 
Søkere med utenlandsk utdanning eller med annet morsmål enn norsk eller nordisk må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene i fagskoleforskriften § 9.

 
Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse
Fagskoleutdanning i Ernæring for mennesker med utviklingshemming retter seg mot ansatte som arbeider bolig, bofellesskap, dagsenter eller aktivitetssenter for mennesker med utviklingshemming. Yrkesutøverne skal kunne bidra til å planlegge, organisere og iverksette tiltak relatert til ernæring for mennesker med utviklingshemming i samarbeid med andre yrkesgrupper.
 
Organisering av opplæringen
Utdanningen tilbys som deltidsstudium over 2 semester (1 år). Det tilsvarer en normert studietid på et 1/2 år. Studiet inneholder 2 teoriemner, praktisk matlaging og et fordypningsemne. Undervisningen er tilrettelagt slik at studentene kan være i jobb i studieperioden.

1 dag i uken á 6 timer (kl. 09:00-15.00)
Studiet avsluttes med en fordypningsoppgave
 
FAGINNHOLD:

Emne 1: Helse- og omsorgsfagene i et samfunnsmessig perspektiv

Arbeidsformer og metoder i studiet
Helse- og omsorgsfagene i samfunnet
Etikk
Kommunikasjon og samhandling
Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk
Sosiologi og psykologi
 
Emne 2: Kosthold for mennesker med utviklingshemming – inkludert praktisk matlaging

Næringsstoffer og matvaregrupper Trygg mat
Kostholdsarbeid i miljøarbeid for mennesker med utviklingshemming
God ernæringspraksis i miljøarbeid for utviklingshemmede
Mat og måltider
Forebygging og behandling av overvekt/underernæring/feilernæring
Fysisk aktivitet
Kost ved ulike diagnoser og sykdomstilstander
Særlige hensyn knyttet til utviklingshemmede og ernæring
Ernæringsomsorg og motivasjon
Observasjonspraksis og praktisk matlaging
 
Emne 3: Fordypningsemne