Kontor-, salg og serviceledelse

Kontor-, salg og serviceledelse Bergen – høst 2020

Det tas forbehold om offentlig finansiering.
Utgifter til litteratur må alle studenter dekke selv.
 
Studentavgiften er kr. 400.-. Avgiften dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, administrasjonskostnader og diverse læremateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen.
 
Hvilke dager som blir henholdsvis fast undervisningsdag og ekstradag er foreløpig ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette så snart som mulig.
 
Fagskole Kontor-, salg og serviceledelse
Fagskoleutdanningen imøtekommer behov fra offentlig og privat sektor om ansatte med kontorfaglig kompetanse utover videregående skoles nivå. Sektorene møter stadig nye utfordringer og krav og har kontinuerlig behov for styrket kompetanse innenfor fagområdene som fagskoleutdanningen dekker. Hovedmålet for utdanningen er å utvikle reflekterte yrkesutøvere med en solid fagkompetanse. Etter fullført utdanning er målet at studentene skal inneha relevant og etterspurt kompetanse og dermed være godt rustet til både nåværende og fremtidige oppgaver innen både offentlig og privat sektor.

Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse som er i tråd med nye oppgaver og utfordringer. Dagens og morgendagens utfordringer innebærer behov for nytenkning, kunnskap og kompetanse. Utdanningen er både yrkesrettet og praksisrelatert.
 
Utdanningen passer for
Utdanningen passer for fagarbeidere eller andre som ønsker å tilegne seg økt formell kompetanse i forhold til sentrale funksjoner innen kontor-, salg- og serviceledelse i offentlig eller privat sektor.
 
Opptakskrav
På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger med oppstart høsten 2020. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder.
Det formelle opptakskravet er fullført videregående opplæring med fagbrev fra studieretningene Service og samferdsel (tilsvarende læreplaner fra VK1/VK2) eller Salg og service (R -94), eller generell studiekompetanse.
 
Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de har fylt 23 år. Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon fra søker. Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til et av følgende kriterier:
 

 • dokumentere kompetanse som er likeverdig med videregående opplæring fra studieretningene Service og samferdsel (tilsvarende læreplaner fra VK1/VK2) eller Salg og service (R-94)

 
Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon og utfyllende opplysninger fra søkeren. Følgende vil bli vektlagt:

 • omfang og relevans av yrkespraksis
 • omfang og relevans av utdanning
 • annen relevant kompetanse

 
Krav til dokumentasjon

 • Attest fra arbeidsgiver som dokumenterer arbeidspraksis (må inneholde stillingstittel, ansettelsesprosent og tilsettingsforholdets varighet)
 • Utdanning (vitnemål, fagbrev, kursbevis eller liknende)

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT godkjente emner fra tidligere.
Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke om fritak/godskriving for ett eller flere emner, dersom vedkommende kan dokumentere skriftlig at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Søkere med utenlandsk utdanning eller med annet morsmål enn norsk eller nordisk må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene i fagskoleforskriften § 9.

 

Utdanningstilbudets organisering og vurderingsform
Undervisningen foregår på faste kvelder (én kveld pr. uke) og 1-2 ekstrakvelder pr. mnd. med undervisning fra kl. 17.00 – 21.00.

Utdanningen inneholder totalt 5 emner; 4 teoriemner og ett fordypningsemne. Samlet normert studietid er ett år, men utdanningen er tilrettelagt som et deltidsstudium over 2 år.

Studentene skal levere inn en skriftlig oppgave pr. emne. Avslutningsvis skal studentene levere inn en skriftlig fordypningsoppgave, som senere skal forsvares på en muntlig høring / eksamen. Etter fullført og bestått eksamen, utstedes det vitnemål.¨
 
Sluttkompetanse
Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen «Fagskolegrad».
 

Emner i utdanningen
Emne 1: Kontor-, administrasjons-, salg- og servicefagene i et samfunnsperspektiv

 • 1a. Studieteknikk
 • 1b. Fagområdene i et samfunnsperspektiv
 • 1c. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
 • 1d. Etikk
 • 1e. Et utvidet servicebegrep
 • 1f. Privat og offentlig sektor:
 • – Offentlig forvaltning og private virksomheter

  – Likheter og ulikheter mellom offentlig og privat virksomhet

  – Lov- og avtaleverket

 
Emne 2: Kontor, IKT og økonomi

 • 2a. Saksbehandling
 • 2b. Arkiv og elektronisk dokumentbehandling
 • 2c. IKT-, kontor- og saksbehandlingssystemer
 • 2d. Økonomi
 • – Grunnleggende regnskap
  – Bedriftsøkonomi og økonomi i offentlig forvaltning
  – Innkjøp og lagerhold
  – Skatter og avgifter

 
Emne 3: Markedsføring og salg

 • 3a. Målsetting og strategiarbeid
 • 3b. Bruker- og forbrukeratferd
 • 3c. Pris, produktutvikling og produktets livssyklus
 • 3d. Distribusjon, kommunikasjonsprosesser og markedsundersøkelser
 • 3e. Omdømme- og merkevarebygging
 • 3f. Presentasjon og presentasjonsteknikk
 • 3g. Salg og tjenesteyting

Emne 4: Ledelse og personal

 • 4a. Ledelse
 • 4b. Personalforvaltning
 • – Personalforvaltning; teori

  – Lønnsarbeid, lønnssystemer

 • 4c. Helse, miljø og sikkerhet
 • 4d. Rekruttering og kompetanse

Emne 5: Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema