Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger
Havvind for leverandørindustrien

Havvind for leverandørindustrien Modul 2: Havvind -rammebetingelser

Informasjon

Fagskolemoduler innen Havvind for leverandørindustrien er skreddersydd for å imøtekomme den økende etterspørselen etter kompetanse innen havvindsektoren. Ved å kombinere teoretisk kunnskap med praktisk innsikt, er modulene designet for å gi studentene en omfattende forståelse av havvind. Dette inkluderer grunnleggende introduksjon og mer avanserte temaer innen teknologi, operasjoner, miljøhensyn, og markedsmuligheter.

Ved fullføring av disse fagskolemodulene vil studentene sitte igjen med en robust forståelse av havvindindustriens nøkkelområder, samt praktiske ferdigheter som kan anvendes direkte i arbeidslivet. De vil være rustet til å møte industrien med innovativ tenkning og en løsningsorientert tilnærming, klar for å bidra i Norges og verdens grønne skifte.

Det er utviklet tre moduler innenfor fagområdet, hver modul er på 10 studiepoeng og kan tas enkeltvis. Det anbefales å ta modulene i rekkefølge dersom studenten ønsker å ta flere enn en modul.

Organisering av opplæring

– Modulene kan gjennomføres som stedsbasert eller som nettbasert. Velg ønsket lokasjon for modulen for å se hvordan den er planlagt gjennomført i ditt område.

– Det er utviklet tre moduler innenfor fagområdet, hver modul er på 10 studiepoeng og kan tas enkeltvis. Det anbefales å ta modulene i rekkefølge dersom studenten ønsker å ta flere enn en modul.

– Fullført modul gir 10 studiepoeng.

Modulen passer for

Målgruppen er fagarbeidere innenfor olje, gass og maritim industri, samt teknisk og forretningsorienterte studenter som ser mot fornybar energi. Det inkluderer også industriarbeidere som søker omskolering, entreprenører på utkikk etter nye muligheter, lokalsamfunn nær fremtidige havvindprosjekter, og beslutningstakere som ønsker innsikt i havvindens potensiale.

Opptakskrav og faginnhold

Opptakskrav
Opptak på bakgrunn av formell kompetanse:
Fagskolemoduler er på samme nivå som høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivået over videregående opplæring. Fagskolemoduler gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. For opptak til Havvind – Rammebetingelser kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev eller svennebrev innen Teknologi- og industrifag, Bygg- og anleggsteknikk, Elektro og datateknologi, Informasjonsteknologi og medieproduksjon, Naturbruk eller studieforberedende utdanningsprogram.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse:
Opptaksgrunnlaget er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes all form for formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.
Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjon kan være karakterutskrift, kompetansebevis, kursbevis og/eller arbeidsattester. Fagskolemodul ved AOF Vestlandet – Agder Havvind for leverandørindustrien Modul 2: Havvind – Rammebetingelser Akkrediteres av AOF Fagskolens styre 10.06.2024 5
Arbeidserfaring kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning eller kurs.
Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til:
dokumentasjon på bestått teori til fagprøven i yrkesfag innen Teknologi- og industrifag, Bygg- og anleggsteknikk, Elektro og datateknologi, Informasjonsteknologi og medieproduksjon eller Naturbruk. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring.
eller
dokumentasjon på relevant arbeidserfaring eller kompetanse likeverdig vg3 for relevante yrkesfaglige utdanningsprogram. For å dokumentere likeverdig kompetanse kan søker bli bedt om å gjennomføre og bestå en elektronisk fagtest som bygger på den Vg3- læreplanen som danner grunnlag for søkers arbeidserfaring.
eller
dokumentasjon på høyere utdanning som vurderes som relevant for modulen. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring.
Med relevant arbeidserfaring menes arbeidsoppgaver eller kurs innen olje- og gassvirksomhet, maritim industri, verftsindustri, kraftproduksjon, fabrikasjon etc.

Gjennomført og bestått fagskolemodul kvalifiserer ikke til fag- eller svennebrev.

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere med videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere norskferdigheter på minimum B1-nivå i alle delferdigheter.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

1a. Havvind – Hvorfor, hvem og hvordan
1b. Avtak; Hvor leveres strømmen og hvem selges den til?
1c. Finansiering av havvindprosjekter og støtteordninger
1d. Aktører, verdikjede og kontrakter
1e. HMS og beredskap
1f. Anbudskriteriene for Utsira Nord og SN2

Utdanningdetaljer

Sted:
Haugesund
Studiepoeng:
10
Søknadsfrist:
26.11.2024
Startdato:
26.11.2024
Status:
Åpent for påmelding

Kontaktperson

Studieomfang: Deltid
Varighet: 26.11.2024 - 20.02.2025
Studentavgift: Fullfinansiert bransjeprogram.
Undervisningsdager: Tirsdager. Hver 3 uker blir det 2 undervisningsdager.
Klokkeslett: 17-21

Oppstart er med forbehold om at vi får tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere og med forbehold om akkreditering.