Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger
Helse, miljø og sikkerhet

HMS i petroleumsvirksomhet: modul 3: Risiko i dagens petroleumsvirksomhet

Informasjon

Innholdet i modulen er allsidig og bred, noe som gir deg mange muligheter uansett hvilken bransje du jobber eller ønsker å jobbe i. Du får flere bein å stå på, og en unik mulighet til å delta i erfaringsutveksling mellom alle studentene som har erfaring fra ulike bransjer.

Tilbudet er delt i tre moduler på 10 studiepoeng hver, hvor du vil få inngående kunnskap om de komplekse problemstillingene som påvirker HMS i petroleumsvirksomheten. Du vil kunne gjenkjenne utfordringer, sårbarhet og symptomer i petroleumsvirksomheter og få kunnskap om relevante regelverk og arbeidsmiljørisikoer. Du vil også kunne identifisere risikofaktorer og finne tiltak for disse.

Organisering av opplæring

– Modulene kan gjennomføres som stedsbasert eller som nettbasert. Velg ønsket lokasjon for modulen for å se hvordan den er planlagt gjennomført i ditt område

– Det er utviklet tre moduler innenfor fagområdet, hver modul er på 10 studiepoeng og kan tas enkeltvis. Det anbefales å ta modulene i rekkefølge dersom studenten ønsker å ta flere enn en modul

– Fullført modul gir 10 studiepoeng

Modulen passer for

Fagskolemodulene passer for fagarbeidere med interesse for og/eller arbeidsoppgaver knyttet til HMS i sin virksomhet. Det faglige innholdet fokuserer på petroleumsvirksomhet og leverandørindustrien, og gir et omfattende innblikk i bransjens nåværende status og utviklingen de siste tiårene.

Opptakskrav og faginnhold

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse:

Fagskolemoduler er på samme nivå som høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskolemoduler gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. For opptak til modulen HMS i petroleumsvirksomhet Modul 3. Risiko i dagens petroleumsvirksomhet, kreves fullført 3 årig videregående opplæring innen yrkesfaglig eller studieforberedende utdanningsprogram. Det stilles ikke krav om noen bestemt studieretning.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse:

Opptaksgrunnlaget er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes all form for formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjon kan være karakterutskrift, kompetansebevis, kursbevis og/eller arbeidsattester. Arbeidserfaring kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning eller kurs.


Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til:

  • dokumentasjon på bestått teori til fagprøven innen yrkesfaglige utdanningsprogram eller generell studiekompetanse. Det stilles ikke krav om noen bestemt studieretning. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

eller

  • dokumentasjon på relevant arbeidserfaring eller kompetanse likeverdig Vg3 innen yrkesfaglige utdanningsprogram. For å dokumentere likeverdig kompetanse må søker gjennomføre og bestå en elektronisk fagtest som bygger på den Vg3-læreplanen som danner grunnlag for søkers arbeidserfaring

eller

  • dokumentasjon fra høyere utdanning som vurderes som relevant for utdanningen. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring.

Med relevant arbeidserfaring menes arbeidsoppgaver fra petroleumssektoren eller leverandørindustrien innen helse miljø og sikkerhet.

Gjennomført og bestått fagskoleutdanning kvalifiserer ikke til fag- eller svennebrev.


Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere med videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere norskferdigheter på minimum B1-nivå i alle delferdigheter.

Utfyllende regler om språkkrav for søkere med utenlandsk utdanning


Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve – betinget opptak her.


Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Godskriving av emne

Fritak for deler av utdanningen

Prosedyre ved vurdering av godskriving og fritak

1a. Rammer for drift i petroleumsindustrien
1b. Human and Organisational Performance (HOP)
1c. Bærekraft

Utdanningdetaljer

Sted:
Stavanger
Studiepoeng:
10
Søknadsfrist:
04.03.2025
Startdato:
06.03.2025
Status:
Åpent for påmelding

Kontaktperson

Studieomfang: Deltid
Varighet: 06.03.2025 - 10.06.2025
Studentavgift: Fullfinansiert bransjeprogram.
Undervisningsdager: Torsdager og noen mandager med digital undervisning.
Klokkeslett: 17-21

Oppstart er med forbehold om at vi får tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere og med forbehold om akkreditering.