Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger
Avfall og gjenvinning

Innkjøp og salg i avfalls- og gjenvinningsbransjen

Ønsker du å øke kompetansen din innen innkjøp og salg i avfalls- og gjenvinningsbransjen?

Med fagskolemodulen Innkjøp og salg i avfalls- og gjenvinningsbransjen får du bred kunnskap om bransjen og solid innsikt i bærekraftig verdiskaping – alt du trenger for å lykkes i en viktig og fremtidsrettet sektor.

Fagskolemodulen Innkjøp og salg i avfalls- og gjenvinningsbransjen gir deg kunnskap om begreper, prosesser og verktøy innen offentlig styring og ledelse. Du vil få innsikt i relevant regelverk, standarder og avtaler som regulerer avfallsbransjen. Du vil få god kunnskap om avfallsbransjen og dens rolle i samfunnsverdiskaping. Etter å ha fullført fagskolemodulen vil du ha kompetansen til å identifisere problemstillinger og kartlegge ulike prosesser i offentlige kjøp, samt anvende faglige verktøy for å gjennomføre anbud.

Organisering av opplæringen

Utdanningen tilbys som en fagskolemodul på 9 uker med totalt 36 timer undervisning.

Utdanningen passer for

Utdanningen passer for ansatte som jobber med salg og/eller innkjøp i avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Opptakskrav og faginnhold

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.
 
Opptak på bakgrunn av formell kompetanse
Fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning som ligger på nivå over videregående opplæring. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. For opptak til fagskolemodulen Innkjøp og salg i avfalls- og gjenvinningsbransjen kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev innen gjenvinningsfaget, anleggsmaskinførerfaget, service- og administrasjonsfaget, logistikkfaget, yrkessjåførfaget, salgsfaget, bilfaget tunge kjøretøy, kjemiprosessfaget, automatikerfaget/elektrofaget e.l.
Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.
 
Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes all form for formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.
Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjon kan være karakterutskrift, kompetansebevis, kursbevis og/eller arbeidsattester. Arbeidserfaring kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning eller kurs.
Du kan velge om du vil gå opp til eksamen og få studiepoeng for fagskolemodulen eller få utstedt et kursbevis for deltakelse. For å motta kursbevis må du ha et oppmøte på minimum 75 %.
 
Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse
Søkere med videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere norskferdigheter på minimum B1-nivå i alle delferdigheter.
 
Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Offentlig versus privat
Forurensingsloven m/avfallsforskriften
Tilsynsmyndighet og revisjoner
Anskaffelsesloven
Avfallsrett
Myndighetskrav EU/Norge

Avfallspyramiden
Sirkulærøkonomi i praksis
Kvalitetskrav
Produsentansvarsordningen
Ulike fraksjoner (farlig avfall, restavfall, treverk, metall og plast)
Nedstrømsløsninger
Transport, logistikk og behandling
Tilgjengelige behandlingsløsninger

Innkjøpsstrategi- oppdragsgiver
Tilbudsstrategi- oppdragstaker
Styring av innkjøp
Styring av tilbud

Anskaffelsesloven
Anskaffelsesforskriften
Hvem er oppdragsgiver?
Hvem er oppdragstaker?
Krav til en anskaffelse
Terskelverdier

Krav til prosessen
Mulige tildelingskriterier ut over pris
Kunngjøring
Evaluering

Tildeling
Klagerett
Operativ kontraktsoppfølging
Lovpålagt kontraktsoppfølging (Åpenhetsloven og allmengjøringsforskrift/ påseplikt)

Aktører
Tjenester
Varer
Import
Eksport

Kjøp og salg i uforutsigbart marked (strategiske valg)
Nye verdier
Krav til miljøvektlegging
Krav til gjenbruk
EU sin rolle i det norske markedet
Standardisering

Utdanningdetaljer

Sted:
Nettbasert
Studiepoeng:
7.5
Søknadsfrist:
28.08.2024
Startdato:
28.08.2024
Status:
Åpent for påmelding

Kontaktperson

Studieomfang: Deltid

Varighet: Ett semester

Undervisningsdag: Onsdag(og kanskje noen ekstradager)

Klokkeslett: 17.00 - 21.00

Fagskolemodulen er finansiert gjennom Bransjeprogram for avfalls- og gjenvinningsbransjen. Finansieringen dekker ikke utgifter til litteratur og materiell. På grunn av fagskolemodulens varighet er utdanningen ikke godkjent for støtte i Lånekassen.

Oppstart er med forbehold om at vi får tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere.

Til orientering gjør vi oppmerksom på at der er en nivåforskjell mellom fagskoleutdanning og utdanning på høgskole/universitet. I Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) er fagskoleutdanninger plassert på nivå 5.1 og 5.2, mens utdanninger på høgskole/universitet er plassert fra nivå 6 (bachelor) og oppover. Det betyr at en fagskoleutdanning ikke kan brukes til å bygge på en utdanning på nivå 6 eller høyere.