Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger
Helsefag

Klinisk vurderingskompetanse

undefined

Informasjon

Fagskoleutdanningen Klinisk vurderingskompetanse vil gi studentene økt kompetanse innen observasjon-, vurdering- og handlingskompetanse. Videre skal studenten opparbeide og videreutvikle et klinisk blikk for å kunne foreta helhetlige vurderinger og iverksette tiltak. Viktige tema vil være klinisk vurderingskompetanse, tidlig oppdagelse av funksjonssvikt og forverret helsetilstand, kroniske sykdommer, demensomsorg og psykisk helse og somatiske sykdommer.

Utdanningen er praksisnær og studiekrav som omhandler feltobservasjon, kan gjennomføres ved egen arbeidsplass.

Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over 2 år og kan kombineres med jobb.

Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:
Rogaland, Vestland og Agder

Til orientering gjør vi oppmerksom på at der er en nivåforskjell mellom fagskoleutdanning og utdanning på høgskole/universitet. I Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) er fagskoleutdanninger plassert på nivå 5.1 og 5.2, mens utdanninger på høgskole/universitet er plassert fra nivå 6 (bachelor) og oppover. Det betyr at en fagskoleutdanning ikke kan brukes til å bygge på en utdanning på nivå 6 eller høyere.

Utdanningen passer for

Utdanningen passer for helsefagarbeidere, ambulansearbeidere, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere. Utdanningen kan også være aktuell for de som har autorisasjon som sykepleier eller vernepleier.

Utstyr

Studentene må selv dekke kostnader til studieavgift, litteratur, samt til forbruksutstyr. Faktura for forbruksutstyr utstedes fra skolen, og vil være pålydende 2.000 kroner. Beløpet dekker utstyret som anvendes for praktisk øving gjennom det totale utdanningsløpet.

All undervisning som inneholder simulering og/eller ferdighetstrening er obligatorisk.

Eksamen

Hvert emne avsluttes med en emneeksamen.


Opptakskrav og faginnhold

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.
 
Opptak på bakgrunn av formell kompetanse
For opptak til fagskolen Klinisk vurderingskompetanse kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider, ambulansefagarbeider eller omsorgsfagarbeider. Hjelpepleiere kan også søke.
Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra hele den videregående, yrkesfaglige opplæringen (2-årig eller 3-årig).
 
Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse.
Med realkompetanse menes all form for formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.
Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon.
 
Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til:
  • dokumentert autorisasjon som sykepleier eller vernepleier. Søkere med utenlandsk bakgrunn som har autorisasjon som helsefagarbeider etter godkjenning fra NOKUT eller HK-dir kan også søke om opptak. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring. Med relevant arbeidserfaring menes arbeid som sykepleier, vernepleier eller helsefagarbeider innen helsesektoren, både offentlig og privat. Eksempel kan være sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, omsorgsboliger ol.
 
Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon/fagbrev innen helsefagene.
 
Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse
Søkere med videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere norskferdigheter på minimum B1-nivå i alle delferdigheter.
 
Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak
 
Godskriving eller fritak
Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.
 
Politiattest
På grunn av praksis krever utdanningen at studentene kan fremvise gyldig politiattest. Man skal ikke søke om politiattest før oppstart på utdanningen, da viktig informasjon blir gitt ved oppstart. Politiattest skal ikke sendes på e-post til oss før oppstart.

1a. Klinisk vurderingskompetanse
1b. Endringer i helsetilstand
1c. Praktiske ferdigheter og prosedyrer
1d. Akuttmedisinsk kunnskap
1e. Etiske utfordringer i møte med akutt og kritisk syke
1f. Dokumentering av feltobservasjoner
2a. Kroniske sykdommer, symptomer og behandling
2b. Å leve med kronisk sykdom og funksjonssvikt
2c. Klinisk vurderingskompetanse av kronisk syke
2d. Etiske utfordringer i møte med kronisk syke
2e. Dokumentering av feltobservasjoner
3a. Demens; symptomer og behandling
3b. Å leve med demens
3c. Observasjon, kartlegging og vurdering av personer med demens
3d. Etiske utfordringer i demensomsorgen
4a. Etikk, lovverk og forskrifter 4b. Psykiske lidelser – utbredelse, klassifikasjon og syptomatologi
4c. Somatisk sykdom og psykisk helse
4d. Kommunikasjon og støttende tiltak ved psykisk helse og somatiske sykdommer 4e. Etiske dilemma og vurderinger i møte med psykisk helse og somatiske sykdommer

Utdanningdetaljer

Sted:
Førde
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist:
19.09.2024
Startdato:
19.09.2024
Status:
Åpent for påmelding

Kontaktperson

Hanna M de Groot

Studieomfang: Deltid
Varighet: 4 semestre
Undervisning: Samlingsbasert

Samlinger:
10-11 september
14-15 november
10-11 desember

Klokkeslett: 09.00 - 15.00

Digital undervisning: Tirsdag hver uke (mellom samlingene)
Klokkeslett: 17.00 - 21.00

Finansiering: Offentlig (dekker ikke litteratur, studentavgift og utstyr)
Studentavgift: Kr 1.000 (engangsbeløp)
Utstyr: Kr 2.000

Utdanningen er godkjent i Lånekassen.

Oppstart er med forbehold om at vi får tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere.