Norsk A1/A2

Norsk A1/A2 – Live nettbasert – Kveld

(Look further down for English)

Ønsker du å lære seg norsk?
Dette kurset er utviklet spesielt for deg som er nybegynner og som har lite kjennskap til språket fra før.

OBS! Dette kurset er ikke gratis

Mål for opplæringen:

  • Kan forstå og bruke vanlige uttrykk og enkle setninger.
  • Kan presentere seg selv og stille og svare på enkle spørsmål om personlige detaljer som hvor man bor og hvilke personer man kjenner.
  • Kan delta i enkle samtaler hvis den andre personen snakker langsomt og tydelig.
  • Kan kommunisere i enkle og rutinemessige situasjoner som handler om enkle informasjonsutvekslinger og vanlige situasjoner.

Gjennomføring

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i virtuelt klasserom en dag i uken fra kl. 10:00-14:00.
Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis.
Ukedag og tidspunkt for undervisning kan bli endret når kurset starter. Påmeldingen er løpende og stopper når klassene er fulle, og det er derfor førstemann til mølla- prinsippet som gjelder. Ønsker du veiledning på om dette kurset passer for deg/din bruker? Ta gjerne kontakt med vår kompetanserådgiver.

English

This course is specifically designed for those who are beginners and have little prior knowledge of the language.

NOTE! This course is not free.

Educational Goals

  • Can understand and use common expressions and simple sentences.
  • Can introduce oneself and ask and answer simple questions about personal details such as where one lives and which people one knows.
  • Can participate in simple conversations if the other person speaks slowly and clearly.
  • Can communicate in simple and routine situations that involve basic information exchange and common situations.

Implementation


The course is designed for adults and takes place in a virtual classroom one day a week from 10:00 to 14:00. You participate in the course from your own PC at home. We use the learning platform Acampus, where teachers provide relevant subject information, tips and advice, as well as a number of tasks that are solved along the way.

The weekday and time for the course may be changed when it starts. Registration is ongoing and stops when the classes are full, so it follows a first-come, first-served principle. Do you need guidance on whether this course is suitable for you/your user? Please feel free to contact our advisor.