Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger
Oppvekst

Psykisk helsearbeid

undefined

Informasjon

Utdanningen legger vekt på at studentene skal få økt sin kompetanse i forhold til ulike psykiske problemer og lidelser. Utdanningen har fokus på forebyggende helsearbeid i forhold til målgruppen, samhandling og kommunikasjon med andre faggrupper og brukere og deres nettverk. Videre vektlegges evne til etisk refleksjon, til innlevelse i brukers livssituasjon og til å representere brukers rett til selvbestemmelse og medvirkning.

Barn og unges psykiske helse er et gjennomgående tema i hele utdanningen.

Praksis/prosjektarbeid kan du gjennomføre på egen arbeidsplass. Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over to år og kan kombineres med jobb.

Utdanningen passer for

Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere eller andre med grunnutdanning innen helse- og oppvekstfag.

Fagskolen Psykisk helsearbeid retter seg mot ansatte som arbeider innenfor områder i helse- og oppveksttjenesten.

Eksamen

Emne 1, 2, 3, 4 avsluttes med innlevering av en skriftlig oppgave. Emne 5 avsluttes med innlevering av fordypningsoppgave og en muntlig høring.

Opptakskrav og faginnhold

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.
 
Opptak på bakgrunn av formell kompetanse
Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. For opptak til fagskoleutdanningen Psykisk helsearbeid kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som Helsearbeider eller Barne- og ungdomsarbeider. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, portør, ambulansearbeider, helsesekretær og personer med fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet Aktivitør i utdanningsprogram for Design og håndverk kan også søke.
Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.
 
Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes all form for formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.
Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjon kan være karakterutskrift, kompetansebevis, kursbevis og/eller arbeidsattester. Arbeidserfaring kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning eller kurs.
 
Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til:
 
  • dokumentasjon på bestått teori innen Vg2 Helseservicefaget, bestått teori til fagprøven i Helsearbeiderfaget, Omsorgsarbeiderfaget, Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Aktivitørfaget, Ambulansearbeiderfaget eller Portørfaget. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring
 
eller
 
  • dokumentasjon på relevant arbeidserfaring eller kompetanse likeverdig innen Vg3 Helsesekretær, Vg3 Helsearbeiderfaget, Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Vg3 Aktivitørfaget, Vg3 Portørfaget eller Vg3 Ambulansearbeiderfaget. For å dokumentere likeverdig kompetanse kan søker bli bedt om å gjennomføre og bestå en elektronisk fagtest som bygger på den Vg3- læreplanen som danner grunnlag for søkers arbeidserfaring
 
eller
 
  • dokumentert utdanning/autorisasjon som sykepleier, vernepleier, barnehagelærer, lærer eller barnevernspedagog. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring
 
Med relevant praksis menes arbeidsoppgaver innen helse- og oppvekstsektoren, både offentlig og privat. Eksempel kan være sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, omsorgsboliger, dagsentra, aktivitetssentre, barnehage, skole og SFO etc.
Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon/fagbrev innen helsefagene. Utdanningen kvalifiserer ikke til fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.
 
Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse
Søkere med videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere norskferdigheter på minimum B1-nivå i alle delferdigheter.
 
Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak
 
Godskriving eller fritak
Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.
 
Politiattest
På grunn av prosjektarbeid krever utdanningen at studentene kan fremvise gyldig politiattest. Man skal ikke søke om politiattest før oppstart på utdanningen, da viktig informasjon blir gitt ved oppstart. Politiattest skal ikke sendes på e-post til oss før oppstart.

1a. Innledende tema

1b. Etikk

1c. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

1d. Stats- og kommunalkunnskap, helse og omsorgspolitikk

1e. Sosiologi og psykologi

2a. Grunnlagstenkning

2b. Lovverk

3a. Psykiske lidelser og relaterte tilstander – utbredelse, klassifikasjon og symptomatologi

3b. Arbeidsprosessen i psykisk helsearbeid

3c. Behandlings- og omsorgsmodeller og tiltak

4a. Kommunikasjon og samarbeid

4b. Utvikling og utøvelse av relasjonskompetanse

Praksis/prosjektarbeid er en obligatorisk del av utdanningen og viktig for å oppnå fagskoleutdanningens læringsutbytte. Praksisen/prosjektarbeidet går over 10 uker. Studentene skriver en fordypningsoppgave med utgangspunkt i praksisprosjektet.

For fullført utdanning utstedes det et offentlig godkjent vitnemål og ved 60 studiepoeng eller mer, gis det tittelen «Fagskolegrad».

Utdanningdetaljer

Sted:
Arendal
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist:
19.09.2024
Startdato:
19.09.2024
Status:
Åpent for påmelding

Kontaktperson

Studieomfang: Deltid
Varighet: 4 semestre
Undervisning: Stedsbasert

Undervisningssted:
Sam Eyde vgs

Dager: torsdag (ukentlig) og tirsdag (1-2 per måned)
Klokkeslett: 17.00 - 21.00

Finansiering: Offentlig (dekker ikke litteratur og studentavgift)
Studentavgift: Kr 1.000 (engangsbeløp)

Utdanningen er godkjent i Lånekassen.

Oppstart er med forbehold om at vi får tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere.