Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger
Økonomi og administrasjon

Renholdsledelse

undefined

Informasjon

Innholdet i fagskolen er allsidig og bred, noe som gir deg mange muligheter uansett hvilken bransje du jobber eller ønsker å jobbe i. Du får flere bein å stå på, og en unik mulighet til å delta i erfaringsutveksling mellom alle studentene som har erfaring fra ulike bransjer.

Med en fagskoleutdannelse i Renholdsledelse vil du få inngående kjennskap til ledelse og økonomi, personal og organisasjon, HMS og samfunnsutvikling. Ledelse er et sentralt emne i utdanningen og du skal etter endt utdanning kunne anvende relevante renholds faglige verktøy og metoder for å iverksette og følge opp tiltak, for effektivisering av drift- og forbedringsprosesser innen renholdsdrift

Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som kan gjennomføres over to år mens man er i jobb.

Til orienteringgjør vi oppmerksom på at det er en nivåforskjell mellom fagskoleutdanning og utdanning på høgskole/universitet. I Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) er fagskoleutdanninger plassert på nivå 5.1 og 5.2, mens utdanninger på høgskole/universitet er plassert på nivå 6 (bachelor) og oppover. Det betyr at en fagskoleutdanning ikke kan brukes til å bygge på en utdanning på nivå 6 eller høyere.

Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:
Rogaland, Vestland og Agder

Utdanningen passer for

Utdanningen passer for renholdsoperatører, byggdriftere eller vaskerioperatører.

Eksamen

Emne 1-4 avsluttes med innlevering av en skriftlig oppgave og emne 5 avsluttes med innlevering av fordypningsoppgave og en muntlig eksamen.

Opptakskrav og faginnhold

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.
 
Opptak på bakgrunn av formell kompetanse Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.
For opptak til fagskoleutdanningen Renholdsledelse kreves fullført videregående opplæring med fagbrev som renholdsoperatør, byggdrifter eller vaskerioperatør. Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.
Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke godskriving for ett eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.
 
Opptak på bakgrunn av realkompetanse Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes all form for formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.
Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjon kan være karakterutskrift, kompetansebevis, kursbevis og/eller arbeidsattester.
Arbeidserfaring kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning eller kurs.
 
Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til:
  • dokumentasjon på bestått teori til fagprøven innen yrkesfag som bygger på utdanningsprogrammene Helse – og sosialfag (R94), Bygg- og anleggsteknikk (Kunnskapsløftet) eller Bygg og anleggsteknikk (Fagfornyelsen). I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring eller
  • dokumentasjon på relevant arbeidserfaring eller kompetanse likeverdig Vg3 innen yrkesfaglige utdanningsprogram som er relevant for yrkene i Reform 94, Kunnskapsløftet eller Fagfornyelsen. For å dokumentere likeverdig kompetanse kan søker bli bedt om å gjennomføre og bestå en elektronisk fagtest som bygger på den Vg3- læreplanen som danner grunnlag for søkers arbeidserfaring
Med relevant arbeidserfaring menes arbeidsoppgaver innen alle yrkesområder som er relevant for utdanningen fra både offentlig og privat sektor.
Gjennomført og bestått fagskoleutdanning kvalifiserer ikke til fag- eller svennebrev.
 
Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse Søkere med videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere norskferdigheter på minimum B1-nivå i alle delferdigheter.
 
Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak
 
Godskriving eller fritak Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

1a. Studieteknikk

1b. Renholdsfagets utvikling

1c. Renholdsledelse

1d. Økonomistyring innen renholdsbransjen

2a. Personalledelse innen renholdsbransjen

2b. Kommunikasjon i et ledelsesperspektiv

2c. Endringsledelse innen renholdsbransjen

2d. Den lærende renholdsorganisasjon

3a. HMS og internkontroll innen renholdsbransjen

3b. Fysisk og psykososialt miljø innen renholdsbransjen

4a. Bransjelære

4b. Bærekraftig samfunnsutvikling

Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra egen praksis.

Utdanningdetaljer

Sted:
Bergen
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist:
19.09.2024
Startdato:
19.09.2024
Status:
Åpent for påmelding

Kontaktperson

Studieomfang: Deltid
Varighet: 4 semestre
Studentavgift: Kr 1000

Eksamen: Emne 1, 2, 3 og 4 avsluttes med innlevering av en skriftlig oppgave, emne 5 avsluttes med innlevering av fordypningsoppgave og en muntlig høring.

Undervisningsdager: Stedsbasert hver torsdag og 1-2 mandager pr. måned (ca. 5 samlinger pr. måned)
Klokkeslett: kl. 17.00 - 21.00    

Oppstart er med forbehold om at utdanningen får offentlig finansiering, og tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere.

Dersom utdanningen får offentlig finansiering, vil ikke denne dekke utgifter til litteratur, materiell og studentavgift. Studentavgiften er et engangsbeløp som dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), kopiavgift og administrasjonskostnader.