Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger
Helsefag

Traumer og traumehåndtering i helsesektoren

undefined


Informasjon

Fagskole utdanningen Traumer og traumehåndtering er en spennende utdanning som gir studenten økt kunnskap om ulike typer traumer, begreper, prosesser og verktøy som anvendes innen traumehåndtering og traumebehandling. Videre skal studenten opparbeide og videreutvikle kompetanse til å kunne foreta helhetlige vurderinger og iverksette tiltak i møte med traumatiserte mennesker med kompliserte sorgprosesser.

Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over ett år og kan kombineres med jobb.

Utdanningen passer for

Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, portører, ambulansefagarbeidere og helsesekretærer. Utdanningen retter seg mot ansatte som i sin jobb kan møte utfordringer knyttet til krisehåndtering og krise- og traumerammede.

Eksamen

Emne 1 og 2 avsluttes med innlevering av en skriftlig oppgave, emne 3 er prosjektarbeid, emne 4 avsluttes med innlevering av fordypningsoppgave og en muntlig høring

Opptakskrav og faginnhold

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.
 
Opptak på bakgrunn av formell kompetanse
For opptak til fagskoleutdanningen Traumer og traumehåndtering i helsesektoren kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, portører, ambulansefagarbeidere og helsesekretærer kan også søke.
Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra hele den videregående, yrkesfaglige opplæringen (2- eller 3-årig).
 
Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes all form for formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.
Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjon kan være karakterutskrift, kompetansebevis, kursbevis og/eller arbeidsattester. Arbeidserfaring kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning eller kurs.
 
Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til:
 
  • dokumentasjon på bestått teori innen Vg2 Helseservicefaget, bestått teori til fagprøven i Helsearbeiderfaget, Omsorgsarbeiderfaget, Portørfaget eller Ambulansearbeiderfaget. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring
 
eller
 
  • dokumentasjon på relevant arbeidserfaring eller kompetanse likeverdig innen Vg3 Helsesekretær, Vg3 Helsearbeiderfaget, Vg3 Portørfaget eller Vg3 Ambulansearbeiderfaget. For å dokumentere likeverdig kompetanse kan søker bli bedt om å gjennomføre og bestå en elektronisk fagtest som bygger på den Vg3- læreplanen som danner grunnlag for søkers arbeidserfaring
 
eller
 
  • dokumentert autorisasjon som sykepleier eller vernepleier. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring
 
Med relevant arbeidserfaring menes arbeidsoppgaver innen helsesektoren, både offentlig og privat. Eksempel kan være sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, omsorgsboliger, dagsentra, aktivitetssentre etc.
 
Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon/fagbrev innen helsefagene.
 
Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse
økere med videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere norskferdigheter på minimum B1-nivå i alle delferdigheter.
 
Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak
 
Godskriving eller fritak
Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.
 
Politiattest
På grunn av prosjektarbeid krever utdanningen at studentene kan fremvise gyldig politiattest. Man skal ikke søke om politiattest før oppstart på utdanningen, da viktig informasjon blir gitt ved oppstart. Politiattest skal ikke sendes på e-post til oss før oppstart.

1a. Arbeidsformer og metoder i studiet

1b. Etikk

1c. Samhandling, kommunikasjon og kommunikasjonsprosesser

1d. Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk

1e. Sosiologi og psykologi

1f. Behandlings- og omsorgsmodeller

1g. Psykiske lidelser og relaterte tilstander

2a. Forståelse av ulike traumer

2b. Krisehåndtering og traumebehandling

2c. Traumebevisst omsorg

2e. Oppfølging av berørte etter alvorlige hendelser

Studenten skal i løpet av emnet gjennomføre et obligatorisk prosjektarbeid med et tema som er knyttet til minst 2 læringsutbytter for hvert av områdene; «kunnskap», «ferdigheter», og «generell kompetanse». Prosjektarbeidets omfang er 30 timer. Tema og problemformulering skal godkjennes av faglærer og være praksisnært. Hver student har én veiledning på prosjektarbeidet.

Emnet er obligatorisk. Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til prosjektet og ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra prosjektet.

Utdanningdetaljer

Sted:
Stavanger
Studiepoeng:
30
Søknadsfrist:
11.09.2024
Startdato:
11.09.2024
Status:
Åpent for påmelding

Kontaktperson

Studieomfang: Deltid
Varighet: 2 semestre
Undervisning: Samlingsbasert

Samlinger: Mandager
og 1-2 onsdager pr. måned (ca. 5 samlinger pr. måned)

Klokkeslett: 17.00 - 21.00

Finansiering: Offentlig

(dekker ikke studieavgift, litteratur og materiell)

Studentavgift: Kr 500 (engangsbeløp)

Utdanningen er godkjent i Lånekassen.

Oppstart er med forbehold om tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere.