Vårt bidrag til FNs bærekraftsmål

AOF Vestlandet-Agder har først og fremst fokus på voksne som er i, eller ønsker å komme inn i arbeidslivet for å styrke deres muligheter til å møte fremtidige utfordringer og vi skal være arbeidslivets nærmeste støttespiller i kompetanseheving. Vi har valgt ut disse av FN bærekraftmål:

FNs Bærekraftsmål 4: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
FNs Bærekraftsmål 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
FNs Bærekraftsmål 12: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
FNs Bærekraftsmål 17: Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig
utvikling

Les mer om FNs bærekraftsmål på FNs bærekraftsmål nettside


AOF Vestlandet – Agder skal sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

AOF Vestlandet-Agder bidrar særlig innenfor følgende delmål:

FNs Bærekraftsmål 4.1: Innen 2030 sikre at alle jenter og gutter fullfører gratis og likeverdig grunnskole og videregående opplæring av høy kvalitet som kan gi dem et relevant og reelt læringsutbytte

FNs Bærekraftsmål 4.1

Innen 2030 sikre at alle jenter og gutter fullfører gratis og likeverdig grunnskole og videregående opplæring av høy kvalitet som kan gi dem et relevant og reelt læringsutbytte

FNs Bærekraftsmål 4.3: Innen 2030 sikre kvinner og menn lik tilgang til god teknisk og yrkesfaglig opplæring og høyere utdanning, inkludert universitetsutdanning, til en overkommelig pris

FNs Bærekraftsmål 4.3

Innen 2030 sikre kvinner og menn lik tilgang til god teknisk og yrkesfaglig opplæring og høyere utdanning, inkludert universitetsutdanning, til en overkommelig pris

FNs Bærekraftsmål 4.4: Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne som har kompetanse, blant annet i tekniske fag og yrkesfag, som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap

Bærekraftsmål 4.4

Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne som har kompetanse, blant annet i tekniske fag og yrkesfag, som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap 

FNs Bærekraftsmål 4.5: Innen 2030 avskaffe kjønnsforskjeller i utdanning og opplæring og sikre lik tilgang til alle nivåer innenfor utdanning og yrkesfaglig opplæring for sårbare grupper, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne, urfolk og barn i utsatte situasjoner

Bærekraftsmål 4.5

Innen 2030 avskaffe kjønnsforskjeller i utdanning og opplæring og sikre lik tilgang til alle nivåer innenfor utdanning og yrkesfaglig opplæring for sårbare grupper, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne, urfolk og barn i utsatte situasjoner 

FNs Bærekraftsmål 4.6: Innen 2030 sikre at all ungdom og en betydelig andel voksne, både kvinner og menn, lærer å lese, skrive og regne

Bærekraftsmål 4.6

Innen 2030 sikre at all ungdom og en betydelig andel voksne, både kvinner og menn, lærer å lese, skrive og regne 


AOF Vestlandet – Agder skal tilby relevante og bærekraftige kurs og utdanninger som bidrar til å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

AOF Vestlandet-Agder bidrar særlig innenfor følgende delmål:

FNs Bærekraftsmål 8.3: Fremme en utviklingsrettet politikk som støtter produktive aktiviteter, opprettelse av anstendige arbeidsplasser, entreprenørskap, kreativitet og innovasjon, og stimulere til formalisering av og vekst i antallet svært små, små og mellomstore bedrifter, blant annet ved å gi dem tilgang til finansielle tjenester

Bærekraftsmål 8.3

Fremme en utviklingsrettet politikk som støtter produktive aktiviteter, opprettelse av anstendige arbeidsplasser, entreprenørskap, kreativitet og innovasjon, og stimulere til formalisering av og vekst i antallet svært små, små og mellomstore bedrifter, blant annet ved å gi dem tilgang til finansielle tjenester 

FNs Bærekraftsmål 8.5: Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, inkludert ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid

Bærekraftsmål 8.5

Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, inkludert ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid  

FNs Bærekraftsmål 8.6: Innen 2020 betydelig redusere andelen unge som verken er i arbeid, under utdanning eller opplæring

Bærekraftsmål 8.6

Innen 2020 betydelig redusere andelen unge som verken er i arbeid, under utdanning eller opplæring  

FNs Bærekraftsmål 8.8: Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, inkludert arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i et usikkert arbeidsforhold

Bærekraftsmål 8.8

Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, inkludert arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i et usikkert arbeidsforhold 

FNs Bærekraftsmål 8.9: Innen 2030 utarbeide og iverksette politikk for å fremme en bærekraftig turistnæring som skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter

Bærekraftsmål 8.9

Innen 2030 utarbeide og iverksette politikk for å fremme en bærekraftig turistnæring som skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter 


Utviklingsarbeidet skal skje i nært samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere og fagmiljøer. Utdanningene skal speile samfunnstrender og ivareta bærekraftsmål, fokus på grønt skifte, ytre miljø og bruk av ny teknologi.

AOF Vestlandet-Agder bidrar særlig innenfor følgende delmål:

FNs Bærekraftsmål 12.3: Innen 2030 halvere matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, inkludert svinn etter innhøsting

Bærekraftsmål 12.3

Innen 2030 halvere matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, inkludert svinn etter innhøsting 

FNs Bærekraftsmål 12.5: Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk

Bærekraftsmål 12.5

Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk 


AOF Vestlandet – Agder har etablerte samarbeidsavtaler med private og offentlige virksomheter om utdanninger basert på arbeidslivets behov.

AOF Vestlandet-Agder bidrar særlig innenfor følgende delmål:

FNs Bærekraftsmål 17.17: Stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og det private og i det sivile samfunn som bygger på partnerskapenes erfaringer og ressursstrategier

Bærekraftsmål 17.17

Stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og det private og i det sivile samfunn som bygger på partnerskapenes erfaringer og ressursstrategier 


Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

AOF Vestlandet-Agder omfattes av regelverket.

Hensikten med loven er å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser som virksomheter enten har forårsaket eller bidratt til.

Loven pålegger virksomheter en informasjonsplikt om leverandørforhold, og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.​

Informasjonsplikten er gjeldene fra loven trer i kraft 1.juli 202​2, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger skal offentliggjøres innen 30. juni hvert år – første gang 30. juni 2023.

Hvordan jobber AOF VA med åpenhetsloven?
Fra 1. juli 2022 har alle rett til å be AOF Vestlandet-Agder om informasjon om hvordan vi håndterer negative konsekvenser når det gjelder grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. AOF Vestlandet-Agder plikter å svare på slike informasjonskrav.

Her er vår redegjørelse for aktsomhetsvurderingene > Rapport – åpenhetsloven 30.06.23.pdf

Her er våre etiske retningslinjer for leverandører og forretningspartnere > Etiske retningslinjer for leverandører og forretningspartnere

Henvendelser som gjelder informasjonsplikt, kan sendes til epost:  apenhetsloven@aof-va.no


FNs bærekraftshjul

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om våre bærekraftsmål og samfunnsansvar. Kontaktinformasjon finner du her > «kontakt oss»