AOF Vestlandet – Agder

AOF Vestlandet – Agder har i dag ca. 50 administrativt og faglig ansatte og ca. 500 lærere i ulike stillingsandeler. Vi har hovedkontor i Haugesund og avdelingskontor i Bergen, Stavanger og Kristiansand. AOF Fagskolen er en underenhet av AOF Vestlandet – Agder og en av landets største ideelle/ private fagskoler. AOF Vestlandet – Agder driver en omfattende kurs- og utdanningsvirksomhet for voksne innen fagskole, videregående opplæring, kompetanse pluss, bedriftsinterne opplæringstiltak og andre kompetansehevende tiltak mot arbeidslivet. AOF Fagskolen tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning og har fagområdeakkreditering innen helse- og oppvekstfag og økonomisk- administrative fag.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

AOF Vestlandet-Agder omfattes av regelverket.

Hensikten med loven er å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser som virksomheter enten har forårsaket eller bidratt til.

Loven pålegger virksomheter en informasjonsplikt om leverandørforhold, og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.​

Informasjonsplikten er gjeldene fra loven trer i kraft 1.juli 202​2, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger skal offentliggjøres innen 30. juni hvert år – første gang 30. juni 2023.

Hvordan jobber AOF VA med åpenhetsloven?
Fra 1. juli 2022 har alle rett til å be AOF Vestlandet-Agder om informasjon om hvordan vi håndterer negative konsekvenser når det gjelder grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. AOF Vestlandet-Agder plikter å svare på slike informasjonskrav.

AOF Vestlandet-Agder har igangsatt et arbeid for å imøtekomme de nye kravene, og innen 30. juni 2023 skal vi offentliggjøre vår redegjørelse for aktsomhetsvurderingene.

Henvendelser som gjelder informasjonsplikt, kan sendes til epost:  apenhetsloven@aof-va.no