Kveldskurs

Innkjøp og salg i avfalls- og gjenvinningsbransjen – 7,5 stp

Ønsker du å øke kompetansen din innen innkjøp og salg i avfalls- og gjenvinningsbransjen? Med fagskolemodulen Innkjøp og salg i avfalls- og gjenvinningsbransjen får du bred kunnskap om bransjen og solid innsikt i bærekraftig verdiskaping – alt du trenger for å lykkes i en viktig og fremtidsrettet sektor.

Fagskolemodulen Innkjøp og salg i avfalls- og gjenvinningsbransjen gir deg kunnskap om begreper, prosesser og verktøy innen offentlig styring og ledelse. Du vil få innsikt i relevant regelverk, standarder og avtaler som regulerer avfallsbransjen. Du vil få god kunnskap om avfallsbransjen og dens rolle i samfunnsverdiskaping. Etter å ha fullført fagskolemodulen vil du ha kompetansen til å identifisere problemstillinger og kartlegge ulike prosesser i offentlige kjøp, samt anvende faglige verktøy for å gjennomføre anbud.

Dette er en fagskolemodul som gir 7,5 studiepoeng.

Fagskolemodulen er finansiert gjennom Bransjeprogram for avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Organisering av opplæringen

Utdanningen tilbys som en fagskolemodul på 9 uker med totalt 36 timer undervisning.

Utdanningen passer for

Utdanningen passer for ansatte som jobber med salg og/eller innkjøp i avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

Fagskolen er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. For opptak til fagskolemodulen Innkjøp og salg i avfalls- og gjenvinningsbransjen kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev innen gjenvinningsfaget, anleggsmaskinførerfaget, service- og administrasjonsfaget, logistikkfaget, yrkessjåførfaget, salgsfaget, bilfaget, tungekjøretøy, kjemiprosessfaget, automatikerfaget/elektrofaget m.m

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes all form for formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjon kan være karakterutskrift, kompetansebevis, kursbevis og/eller arbeidsattester. Arbeidserfaring kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning eller kurs.

Du kan velge om du vil gå opp til eksamen og få studiepoeng for fagskolemodulen eller få utstedt et kursbevis for deltakelse. For å motta kursbevis må du ha oppmøte på 75% eller høyere.

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere med videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere norskferdigheter på minimum B1-nivå i alle delferdigheter.

Utfyllende regler om språkkrav for søkere med utenlandsk utdanning

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve – betinget opptak her.

Innhold i fagskoleutdanningen

1a. Overordnet styring og regelverk

 • Offentlig versus privat
 • Forurensingsloven m/avfallsforskriften
 • Tilsynsmyndighet og revisjoner
 • Anskaffelsesloven
 • Avfallsrett
 • Myndighetskrav EU/Norge

1b. Bransjekunnskap- bærekraft og det grønne skiftet

 • Avfallspyramiden
 • Sirkulærøkonomi i praksis
 • Kvalitetskrav
 • Produsentansvarsordningen
 • Ulike fraksjoner (farlig avfall, restavfall, treverk, metall og plast)
 • Nedstrømsløsninger
 • Transport, logistikk og behandling
 • Tilgjengelige behandlingsløsninger

1c. Ledelse og organisasjon

 • Innkjøpsstrategi- oppdragsgiver
 • Tilbudsstrategi- oppdragstaker
 • Styring av innkjøp
 • Styring av tilbud

1d. Offentlige anbud- lov og regelverk

 • Anskaffelsesloven
 • Anskaffelsesforskriften
 • Hvem er oppdragsgiver?
 • Hvem er oppdragstaker?
 • Krav til en anskaffelse
 • Terskelverdier

1e. Offentlige anbud- planlegge og gjennomføre en anskaffelse

 • Krav til prosessen
 • Mulige tildelingskriterier ut over pris
 • Kunngjøring
 • Evaluering

1f. Offentlige anbud- tildele og følge opp en anskaffelse

 • Tildeling
 • Klagerett
 • Operativ kontraktsoppfølging
 • Lovpålagt kontraktsoppfølging (Åpenhetsloven og allmengjøringsforskrift/ påseplikt)

1g. Markedet

 • Aktører
 • Tjenester
 • Varer
 • Import
 • Eksport

1h. Framtid, teknologi og krav

 • Kjøp og salg i uforutsigbart marked (strategiske valg)
 • Nye verdier
 • Krav til miljøvektlegging
 • Krav til gjenbruk
 • EU sin rolle i det norske markedet
 • Standardisering