Kveldskurs

Yrkesnorsk for byggenæringen K3 – Kveld – 2024

Are you working in the construction industry and looking to enhance your Norwegian skills in the workspace? Then you should sign up for this course!

The course is designed for adults and takes place in a classroom setting one evening a week from 18.00 – 21.00.


Norsk
Jobber du i byggnæringen og har et behov og ønske om å heve din kompetanse i yrkesnorsk? Da bør du melde deg på dette kurset!

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i klasserom en kveld i uken fra kl. 18.00 – 21.00.

Midlene er gitt via Bransjeprogrammet og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til industri- og byggenæringen. Enten du er i jobb i bransjen, er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Ukedag og tidspunkt for undervisning kommer vi tilbake til når kurset starter.

Gjennomføring

Opplæringen gis ved tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg benytter vi læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.

Arbeidsmetodene som benyttes skal stimulere deltagerne til bevisstgjøring rundt egen læring, refleksjon og kritisk tenkning. AOF som opplæringsaktør har et bevisst forhold til valg av metodiske tilnærminger, og det er stort behov for ulike arbeidsmetoder mot denne målgruppen. Eksempler på forskjellige arbeidsmetoder kan være dialog, individuelle oppgaver, praktiske øvelser, gruppearbeid, individuelt arbeid og klassediskusjon. Deltakers egne erfaringer fra arbeidsplassen bringes inn i løpet av kurset.

Forkunnskaper

Er i bransjen eller ønsker seg inn i bransjen. Vi anbefaler at du behersker norsk på minimum A2-nivå.

Innhold

Yrkesnorsk med innføring i fagbegreper og kommunikasjon som kreves for å utføre en god jobb og samhandle med kolleger med utgangspunkt i temaene:

  • Bygg- og anleggsarbeid

Kjerneelementet bygg- og anleggsarbeid handler om byggkonstruksjon i prosessen fra planlegging og skissering til bygging, kvalitetssikring og vedlikehold av bygg- og anleggskonstruksjoner. Dette innebærer å bruke tegninger og arbeidsbeskrivelser til eget arbeid og i kommunikasjon med oppdragsgivere og samarbeidspartnere. Videre handler det om ulike byggeskikker og byggetradisjoner og hvordan disse preger bygg- og anleggsarbeid. Kjerneelementet handler om å bruke fagspråk og kommunisere tydelig og det handler om teknologiutvikling gjennom bruk av verktøy til ulike formål.

  • Materialer og verktøy

Kjerneelementet materialer og verktøy handler om materialer og verktøys egenskaper og bruksområder og hvordan valg av verktøy og materialer påvirker klima, miljø og økonomi. Dette innebærer å vurdere valg av verktøy og materialer ut ifra arbeidsoppdragets rammer og formål. Kjerneelementet handler videre om å følge retningslinjer for kildesortering og forstå konsekvenser av feilhåndtering.

  • Forebygging av helseskader og ulykker

Kjerneelementet forebygging av helseskader og ulykker handler om helse, miljø og sikkerhet og hvordan dette ligger til grunn for alle praktiske arbeidsoppgaver i faget. Det handler om å vurdere risiko knyttet til arbeid i bygg- og anleggsbransjen og å gjennomføre ulike tiltak som forebygger helseskader og ulykker. Dette innebærer å forstå og følge sikkerhetsanvisninger og regelverk ved bruk av verktøy, maskiner, kjemikalier og materialer og å bruke riktig verneutstyr. Videre handler dette om å følge ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen og å kvalitetssikre eget arbeid.