Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

Bærekraftig transport- og logistikkledelse

Utdanningen gir studentene økt kompetanse i det grønne skiftet og nye oppgaver og utfordringer knyttet til ledelse av transport og logistikkfunksjoner.

Tilbake til Økonomi og administrasjon

Informasjon

En fagskoleutdanning er allsidig og bred, noe som gir deg mange muligheter uansett hvilken bransje du jobber eller ønsker å jobbe i. Du får flere bein å stå på, og en unik mulighet til å delta i erfaringsutveksling mellom alle studentene som har erfaring fra ulike bransjer.

Med en fagskoleutdanning i Bærekraftig transport- og logistikkledelse får du kompetansen du trenger for å kunne lede og optimalisere transport- og logistikksystemer på en miljøvennlig og kostnadseffektiv måte. Utdanningen belyser blant annet temaer som grunnleggende verdikjedeforståelse, spedisjon, fortolling og lagerdrift. Etikk og det grønne skiftet er et gjennomgående tema gjennom hele utdanningen og med et stadig økende fokus på dette i bransjen vil du med en fagskoleutdanning få etterspurt kompetanse og karrieremuligheter i en stadig mer bevisst bransje.

Dette er en gratis fagskoleutdanning som kan gjennomføres over to år mens man er i jobb.

Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:
Rogaland, Vestland og Agder

Utdanningen passer for

Utdanningen passer for yrkessjåfører, kran- og løfteoperatører, logistikkoperatører, terminalarbeidere og operatører innen Materialadministrasjonsfaget eller Gjenvinningsfaget.

Opptakskrav

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse
For opptak til utdanningen Bærekraftig transport- og logistikkledelse kreves fullført videregående opplæring med fagbrev innen Yrkessjåførfaget, Kran- og løfteoperasjonsfaget, Logistikkoperatørfaget, operatør i Materialadministrasjonsfaget, Gjenvinningsfaget eller Terminalarbeiderfaget. Av dokumentasjon kreves både
fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra hele den videregående, yrkesfaglige opplæringen (2- eller 3-årig).

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studentene å søke om godskriving for ett eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

 

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes all form for formell og ikke-formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjon kan være karakterutskrift, kompetansebevis, kursbevis og/eller arbeidsattester. Arbeidserfaring kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning eller kurs.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til:

  • dokumentasjon på bestått teori til fagprøven innen yrkesfag som bygger på utdanningsprogrammene Mekaniske fag (Reform 94), Service og samferdsel (Kunnskapsløftet) eller Teknologi- og industrifaget (Fagfornyelsen). Det stilles ikke krav om et bestemt yrkesfag, så lenge ett av programområdene er dekket. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaringeller
  • dokumentasjon på relevant arbeidserfaring eller kompetanse likeverdig Vg3 innen yrkesfaglige utdanningsprogram som er relevante for yrkene i Reform 94, Kunnskapsløftet eller Fagfornyelsen. For å dokumentere likeverdig kompetanse kan søker bli bedt om å gjennomføre og bestå en elektronisk fagtest som bygger på den Vg3- læreplanen som danner grunnlag for søkers arbeidserfaringeller
  • dokumentasjon fra høyere utdanning som vurderes som relevant for utdanningen. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaringMed relevant arbeidserfaring menes arbeidsoppgaver innen alle yrkesområder som er relevante for utdanningen, fra både offentlig og privat sektor.
    Gjennomført og bestått fagskoleutdanning kvalifiserer ikke til fag- eller svennebrev.

 

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse
Søkere med videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere norskferdigheter på minimum B1-nivå i alle delferdigheter.

Utfyllende regler om språkkrav for søkere med utenlandsk utdanning

 

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve – betinget opptak her.

 

Godskriving eller fritak
Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Godskriving av emne

Fritak for deler av utdanningen

Prosedyre ved vurdering av godskriving og fritak

Faginnhold

1a. Studieteknikk og metode
1b. Bærekraftig lederskap og kommunikasjon
1c. Det grønne skiftet

2a. Grunnleggende verdikjedeforståelse
2b. Transporttjenester (gods- og persontransport)
2c. Digitalisering og sikkerhet

3a. Lagertyper
3b. Material- og lagerstyring
3c. Lagerteknologi

4a. Regelverk
4b. Nasjonal- og internasjonal samhandel

Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra egen praksis.

Utdanningstilbud

Ser du ikke utdanningen du ønsker å søke på?

Da er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå.
Registrer deg på interesselisten og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.