Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

Bærekraft og samfunnsansvar

Vi i AOF Vestlandet-Agder har forpliktet oss til å bidra positivt til samfunnet gjennom våre handlinger og virksomhet. Samfunnsansvar er ikke bare en del av vår identitet, men også en essensiell praksis som styrker vår bedrift og samfunnet rundt oss.

Rosa sløyfe-løpet 2024

I en verden hvor bærekraft og etikk stadig vinner større plass i forbrukernes og bedriftenes bevissthet, er det avgjørende for en moderne organisasjon å operere ansvarlig. Vi tror at ved å integrere sosiale, miljømessige og økonomiske hensyn i vår daglige drift, kan vi skape en mer bærekraftig fremtid for alle.

Gjennom vår forpliktelse til FNs bærekraftsmål og lokale initiativer som Rosa sløyfe-aksjonen, arbeider vi målrettet med å fremme utdanning, rettferdig arbeid, miljøvern og globalt samarbeid. Vår innsats er rettet mot å ikke bare støtte og utvikle vårt lokale samfunn, men også mot å bidra til globale endringer.

Foto: Steffen Aaland

Vårt bidrag til FNs bærekraftsmål

AOF Vestlandet-Agder har først og fremst fokus på voksne som er i, eller ønsker å komme inn i arbeidslivet for å styrke deres muligheter til å møte fremtidige utfordringer og vi skal være arbeidslivets nærmeste

AOF Vestlandet-Agder har valgt ut disse av FN bærekraftmål:

Les mer om FNs bærekraftsmål på FNs bærekraftsmål nettside

AOF Vestlandet – Agder skal sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

AOF Vestlandet-Agder bidrar særlig innenfor følgende delmål:

4 God Utdanning

Delmål 4.1 Innen 2030 sikre at alle jenter og gutter fullfører gratis og likeverdig grunnskole og videregående opplæring av høy kvalitet som kan gi dem et relevant og reelt læringsutbytte

Innen 2030 sikre kvinner og menn lik tilgang til god teknisk og yrkesfaglig opplæring og høyere utdanning, inkludert universitetsutdanning, til en overkommelig pris

Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne som har kompetanse, blant annet i tekniske fag og yrkesfag, som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap

Innen 2030 avskaffe kjønnsforskjeller i utdanning og opplæring og sikre lik tilgang til alle nivåer innenfor utdanning og yrkesfaglig opplæring for sårbare grupper, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne, urfolk og barn i utsatte situasjoner

Innen 2030 sikre at all ungdom og en betydelig andel voksne, både kvinner og menn, lærer å lese, skrive og regne

AOF Vestlandet – Agder skal tilby relevante og bærekraftige kurs og utdanninger som bidrar til å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

AOF Vestlandet-Agder bidrar særlig innenfor følgende delmål:

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst


Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, inkludert arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i et usikkert arbeidsforhold

Innen 2030 utarbeide og iverksette politikk for å fremme en bærekraftig turistnæring som skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter

Delmål 4.1 Fremme en utviklingsrettet politikk som støtter produktive aktiviteter, opprettelse av anstendige arbeidsplasser, entreprenørskap, kreativitet og innovasjon, og stimulere til formalisering av og vekst i antallet svært små, små og mellomstore bedrifter, blant annet ved å gi dem tilgang til finansielle tjenester

Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, inkludert ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid

Innen 2020 betydelig redusere andelen unge som verken er i arbeid, under utdanning eller opplæring

Utviklingsarbeidet skal skje i nært samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere og fagmiljøer. Utdanningene skal speile samfunnstrender og ivareta bærekraftsmål, fokus på grønt skifte, ytre miljø og bruk av ny teknologi.

AOF Vestlandet-Agder bidrar særlig innenfor følgende delmål:

12 Ansvarlig forbruk og produksjon

Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk

Delmål 12.3 Innen 2030 halvere matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, inkludert svinn etter innhøsting

AOF Vestlandet – Agder har etablerte samarbeidsavtaler med private og offentlige virksomheter om utdanninger basert på arbeidslivets behov.

AOF Vestlandet-Agder bidrar særlig innenfor følgende delmål:

17 Ansvarlig forbruk og produksjon

Stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og det private og i det sivile samfunn som bygger på partnerskapenes erfaringer og ressursstrategier

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Hensikten med loven er å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser som virksomheter enten har forårsaket eller bidratt til.

Loven pålegger virksomheter en informasjonsplikt om leverandørforhold, og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.​

Informasjonsplikten er gjeldene fra loven trer i kraft 1.juli 202​2, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger skal offentliggjøres innen 30. juni hvert år – første gang 30. juni 2023.

Hvordan jobber AOF VA med åpenhetsloven?
Fra 1. juli 2022 har alle rett til å be AOF Vestlandet-Agder om informasjon om hvordan vi håndterer negative konsekvenser når det gjelder grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. AOF Vestlandet-Agder plikter å svare på slike informasjonskrav.

Her er vår redegjørelse for aktsomhetsvurderingene:

Her er våre etiske retningslinjer for leverandører og forretningspartnere > Etiske retningslinjer for leverandører og forretningspartnere

Henvendelser som gjelder informasjonsplikt, kan sendes til epost:  apenhetsloven@aof-va.no

AOF Vestlandet-Agder omfattes av regelverket.