Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

En utdanning for fremtiden – Havvind for leverandørindustrien


AOF Vestlandet-Agder har utviklet en ny fagskoleutdanning – Havvind for leverandørindustrien, som går over 3 moduler på 10 studiepoeng hver. Modulene kan tas uavhengig av hverandre eller samlet. To sentrale personer i utviklingen av denne utdanningen har vært John Sverre Rønnevik ved Deep Wind Offshore og Grete Rydningen Møgster, næringsutvikler. Deres perspektiv og engasjement har vært avgjørende for å forme denne spennende utdanningen som vil bidra til å gjøre regionen og landet klar for havvindeventyret som står i vente.

Havvindeventyret på Utsira

Utsira Nord representerer et fremtidsrettet prosjekt for flytende havvindutvikling i Norge, strategisk plassert ca. 6,5km vest for Utsira. Med sterke vindressurser og gunstige geologiske forhold, er Utsira Nord et nøkkelpunkt for Norges inntreden i det voksende internasjonale markedet for flytende havvind. Utsira Nord har en planlagt kapasitet på opptil 1500 MW og forventet levering av strøm innen 2030. Gjennom samarbeid med lokale og internasjonale partnere har prosjektet potensial til å skape betydelige sysselsettingsmuligheter og bidra til Norges globale rolle som leder innen fornybar energi. 
 
– Vi må ta innover oss at Utsira nord er verdens største flytende havvindprosjekt som skal etableres i vår region, hvor Utsira blir satt på kartet både som pilot og vertskommune. Sammen kan vi sikre at Norge skal bli en global havvindnasjon og at regionen bli havvindregionen. Det er unikt og spennende å få være med og bygge opp denne nye næringen til havs. Vi må sikre riktig kompetanse, for å kunne etablere ny industri til havs. Utdanningen «Havvind for leverandørindustrien» vil kunne bidra til et regionalt konkurransefortrinn, med å tiltrekke seg de beste hodene, og de flinkeste hender. – Grete 

Verden trenger stadig mer energi, og de fleste aktører ønsker seg grønn, bærekraftig energi. Norge er en energinasjon som er bygget på olje, gass og vannkraft hvor det ligger fantastisk fagkompetanse understreker John Sverre, men verden trenger stadig mer energi. Vi kan ikke sitte på hendene å vente på at oljen tar slutt, vi må kaste oss inn i havvindeventyret og det starter med å bygge kompetanse. Satsningen på havvind vil ikke bare skape arbeidsplasser direkte knyttet til utvikling, bygging og drift av havvindparker, men også ha spinn-off-effekter innenfor andre sektorer, som energiturisme og forskning.  
 
– De som jobber oljen i dag, de må kanskje ha andre arbeidsplasser i fremtiden, og da snakker vi ikke om våre barnebarn, men om folk som lever og er i arbeid i dag som må gjøre den konverteringen. Det betyr at de må ha påfyll av kompetanse, uansett hvilken rolle de skal ha i fremtiden. Det betyr ikke at oljeindustrien legges ned, men at vi burde utvide porteføljen vår innen energi. Det vil være behov for alt fra mekanikere til advokater, også de som ikke har en jobb å gå til i dag, kan finne en plass her. – John Sverre.

– Vi kan muligens oppleve mangel på kompetanse og arbeidskraft. Å la talenter gå til spille på grunn av utenforskap er noe jeg vil kalle samfunnsøkonomisk sløseri. Ved å omfavne mangfold og inkludere de med hull i CV i utdanningen Havvind for leverandørindustrien, investerer vi ikke bare i enkeltpersoner, men i hele samfunnets fremtid og innovasjonskraft. Utdanningen kan dermed åpne dører for mange. – Grete.

I konkurranse om å bli havvindnasjon 

Konkurransen innen havvind er global, land som Storbritannia, Belgia og hele Asia er allerede i gang med bygge sine egne havvindeventyr. Norge har muligheten til å bli best innen flytende havvind, og må gripe muligheten til å ta en ledende rolle i denne utviklingen. Dette krever ikke bare investeringer i teknologi og infrastruktur, men også i utdanning og kompetansebygging. John Sverre understreker viktigheten av å handle nå for å sikre at den nødvendige kompetansen er tilgjengelig når utbyggingen av havvindparken virkelig tar av. Havvind representerer ikke bare en ny måte å produsere energi på, men også en mulighet til å omstille og rigge Norges økonomi for fremtiden. Nylig vant Ventyr SN II AS auksjonen om å bygge ut det første havvindområdet på norsk sokkel, i området Sørlige Nordsjø II. Dette markerer en milepæl i Norges havvindsatsing og representerer et betydelig skritt videre i vår havvindutvikling.
 
– Med operativ erfaring og kompetanse fra olje og gass vil Norge ha et konkurransefortrinn. Regionen er verdensledende innen maritim sektor, vi er gode på maritime operasjoner og vinner allerede anbud innenfor petroleum fordi vi er gode på HMS. Med fokus på maritim sikkerhet, teknologi og bærekraft i kombinasjon med en fremoverlent og omstillingsdyktig region kan vi sikre oss ledertrøyen – alle må med. – Grete 

John Sverre Rønnevik

John Sverre Rønnevik er Head of Sustainability i Deep Wind Offshore, som driver med internasjonal havvindutvikling med hovedkontor i Haugesund. John Sverre har en variert bakgrunn fra oljebransjen og militæret og en utdanningsbakgrunn som inkluderer boreoperatørfag, mastergrad i både statsvitenskap og klimaendringsledelse, samt en bachelorgrad i militære studier. Han underviser også i fagskoleutdanningen Helse, Miljø og Sikkerhet ved AOF Vestlandet-Agder.

Grete Rydningen Møgster

Grete Rydningen Møgster er næringsutvikler som har jobbet tett opp mot Utsira Nord for Utsira kommune og er involvert i flere prosjekter innen havvindindustrien. Med en omfattende akademisk bakgrunn inkludert flere mastergrader i både biologisk kjemi, risikosikkerhetsledelse og økonomi, bringer Grete en tverrfaglig tilnærming til sitt arbeid. Hun har også praktisk erfaring fra operative roller som HMS-ansvarlig og granskingsleder. Hun har også nylig fullført utdanningen omstilling og innovasjonsledelse – brytningstid ved NHH. Grete er opptatt av å fremme innovasjon rundt havvind i regionen.

Hvem burde ta fagskolemodulene innen Havvind?

Utdanningen er designet for de som har en yrkesfaglig bakgrunn som grunnlag, her spiller fagskolen en viktig rolle ved å dekke gapet mellom fagbrev og høyere utdanning. Likevel er John Sverre og Grete er klare i sin oppfatning: “alle” bør ta denne utdanningen. Fagplanen passer inn i et større bilde av havvindindustriens utvikling og behov.

John Sverre legger vekt på at utdanningen er utformet for å være tilgjengelig for alle, uavhengig av yrkesfaglig bakgrunn. Han poengterer at den første modulen, «Introduksjon til havvind», er egnet for en bred målgruppe og vil gi studenten god forståelse av havvindindustrien og stammespråket i industrien. Modulen vil sikre en jevnere overgang for alle som ønsker å jobbe innenfor havvind. Grete understreker viktigheten av å forstå bransjen på tvers av alle sektorer og roller. Fra bedriftsledere til fagoperatører, alle vil kunne ha en rolle å spille i havvindindustrien. Kompetansebehovet spenner fra prosjektstyring til elektro- og sveiseoperasjoner. Utdanningen vil også være aktuell for yrkesutøvere innen teknologier som ROV, droner og vedlikehold. 

«Flytende havvind er en ny industri og vil kreve utvikling av ny kompetanse bygget på tidligere erfaringer. Med en bakgrunn i maritim juss, beredskap og gransking vil forståelse for hvordan våre hav styres og opereres være viktig. Modul 2 fokuserer på juridiske aspekter innen havvind, og er avgjørende for å sikre at fremtidige ledere og andre yrkesutøvere er godt rustet til å navigere i kompleksiteten i maritime reguleringer, fremme bærekraftig utvikling og styrke en god HMS kultur, også i havvind.» – Grete

Er du nysgjerrig på havvind? Uansett yrkesfaglig bakgrunn eller erfaring, er det et behov for å forstå og bidra til utviklingen av havvindindustrien. Utdanningen Havvind for leverandørindustrien representerer ikke bare en mulighet til å skaffe seg ny kompetanse, men også muligheten til å forme fremtidens energisektor på en bærekraftig og innovativ måte. Grete understreker også mulighetene for innovasjon og nytenkning som denne utdanningen kan bringe med seg. Nye industrieventyr har ikke alle svarene på forhånd, her vil det bli behov for de som ser løsninger på problemer og utfordringer. Denne utdanningen vil kanskje tilføre deg ny kunnskap, som kan bidra til at akkurat du ser nye og innovative løsninger, på fremtidens industri. Mange nye løsninger kan komme fra ulike yrkesbakgrunner, denne mangfoldigheten kan berike industrien. 

«Jeg har et motto i livet, det er å ha det kjekt på veien. Å utforme en fagplan som tillater engasjerende og kjekke diskusjoner og perspektiver, gjør hele prosessen spennende. Det skal være kjekt å ta denne utdanningen og jeg synes at AOF Vestlandet-Agder legger til rette for at studenten skal ha det kjekt på veien.» – Grete 

Sett deg på interesselisten!

Fagskoleutdanningen Havvind for leverandørindustrien er utviklet av AOF Vestlandet-Agder som har samlet en dyktig plangruppe bestående av Grete Rydningen Møgster næringsutvikler innen Havvind, John Sverre Rønnevik ved Deep Wind Offshore, Mads Arild Vedøy ved RWE Renewables Norway AS og Einar Tollaksvik ved Saga Subsea AS. Sammen har de utviklet 3 moduler innen Havvind som utgjør 30 studiepoeng. 
 
Utdanningen, Havvind for leverandørindustrien, vil settes opp i klasserom i Haugesund og som nettstudie. Allerede nå kan du sette deg på vår interesseliste for å få beskjed når utdanningen settes opp!

Kommentar fra Einar Tollaksvik ved Saga Subsea AS

Denne utdanningen er viktig fordi det etableres leverandørkjeder i stor fart i Europa. I mange europeiske land ser vi allerede store bunnfaste havvindparker etablert, og auksjonene for de første flytende er begynt. Utviklerselskapene trekker til seg nødvendig kompetanse og leverandører for utførelse, og hvis våre fagarbeidere i forskjellige disipliner i Norge skal være attraktive for arbeid ute i Europa, må vi være helt i front kompetansemessig.
Denne utdanningen er derfor like viktig for eksportmarkedet som for vårt kommende hjemmemarked, rett og slett fordi det er på solid og god kompetanse og innovative løsninger vi vinner arbeid internasjonalt. Se for eksempel på de store maritime kontraktørene som vinner store kontrakter i olje- og gassmarkedet i Vest-Afrika. De vinner ikke disse kontraktene fordi de er billigst på pris, det er fordi de har best kompetanse, er mest effektive og har de beste innovative løsningene og null-visjon når det gjelder ulykker. Det samme prinsippet gjelder også for havvind og alle andre maritime kontrakter.
Utdanningen er derfor et direkte bidrag til å gjøre våre lokale bedrifter og norske arbeidere attraktive for det internasjonale arbeidsmarkedet.

Kommentar fra Mads Arild Vedøy ved RWE Renewables Norway AS

Som en av verdens største havvindutvilkere, har vi som målsetting å bidra til vekst av en lokal leverandørindustri og å bygge opp den nødvendige kompetansen for havvindprosjekter i de landene hvor vi opererer. Vi inngikk derfor tidlig en intensjonsavtale med AOF Vestlandet for være med å støtte opprettelsen av en havvindutdanning – særlig med tanke på Utsira Nord, men også for fremtidige prosjekter.
Norges rike offshore-historie tilbyr et ideelt springbrett for den ambisiøse havvindsatsingen som er planlagt, og en fremtidsrettet, innovativ leverandørindustri er avgjørende for å realisere dette potensialet. Det har vært utrolig givende å være en del av utviklingen av dette studieprogrammet, som vil tilby lokal kompetanseutvikling og styrke den allerede globalt anerkjente ekspertisen vi har her i Norge.

Relaterte artikler

Artikkel

Mohammad (36) flyktet fra krig – i dag har han lederjobb

I 2014 tok Mohammad Mustafa Bazou den vanskeligste avgjørelsen i sitt liv. Han flyktet fra hjemlandet sitt, Syria. I 2019 bestod 36-åringen to fagbrev etter å ha fullført kurs hos AOF Vestlandet-Agder, og i dag er han linjeleder hos Hennig Olsen Is. Mohammad var en av de ansatte hos Hennig Olsen Is i Kristiansand som […]

Artikkel
Fagskole
Nyhet

Noémi (48) fikk mersmak på fagskoleutdanning

Økt selvutvikling står sterkt hos Noémi. Selv da hun fikk beskjed at hun var overkvalifisert til fagskoleutdanningen Barn med særskilte behov, ønsket hun å ta utdanningen for å øke kompetansen hos sårbare barn.

Artikkel
Fagskole
Nyhet

Ny utdanning innen reiseliv: Ledelse i overnattings- og serveringsbransjen

AOF Vestlandet-Agder har utviklet en ny fagskoleutdanning for å styrke lederkompetansen i reiselivsnæringen. Utdanningen, som bærer navnet «Ledelse i overnattings- og serveringsbransjen,» er skreddersydd for å møte det økende behovet for dyktige ledere i denne dynamiske og utfordrende sektoren.